OSMAN I - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMAN I ile İLİŞKİLİ MADDELER

عثمان
Mensup olduğu Oğuz boyu
KAYI
Tarihî geleneğe göre Osmanlı hânedanının mensup olduğuna inanılan Oğuz boyu.
Kurucusu olduğu devlet
OSMANLILAR
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
Babası
ERTUĞRUL GAZİ
Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babası.
Oğlu ve kendisinden sonraki padişah
ORHAN
Osmanlı padişahı (1324-1362).
Oğlu
ALÂEDDİN BEY
Osman Gazi’nin, devletin kuruluş ve teşkilâtlanmasında önemli hizmetleri geçen oğlu.
Hanımı
MAL HATUN
Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’in hanımı.
Kayınpederi ve danışmanı
EDEBÂLİ
İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf.
Döneminin en meşhur fakihi ve danışmanı
DURSUN FAKİH
Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan kadı, âlim ve şair.
Silah arkadaşlarından
KÖSE MİHAL
Osmanlı akıncı beyi ailelerinden biri olan Mihaloğulları’nın atası, Osman Bey’in silâh arkadaşlarından biri.
Silah arkadaşlarından
AKÇA KOCA
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda hizmeti geçen uç beyi.
Silah arkadaşlarından
TURGUT ALP
Osman Bey’in en yakın silâh arkadaşlarından biri.
Zâviye yaptırıp müjdelik olarak kılıcını verdiği derviş
ABDAL KUMRAL
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
Fethettiği şehir
BİLECİK
Marmara bölgesinde bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
OSMAN GAZİ TÜRBESİ
Bursa’da XIX. yüzyılda yenilenen türbe.
Dönemine ait bilinen en eski kaynağın müellifi
YAHŞİ FAKİH
Bilinen ilk Osmanlı tarihi yazarı.
Osmanlı tarihinin ilk dönemini nakleden Tevârîh-i Âl-i Osmân’ın müellifi
ÂŞIKPAŞAZÂDE
Osmanlı tarih yazarı.
Osman Gazi’den ilk defa söz eden çağdaşı Bizans tarihçisi
PACHYMERES, Georgios
Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk Bizans tarihçisi.
Osmanlı hânedanının Kayı aşiretiyle ilgisi olmadığını savunan tarihçi
WITTEK, Paul
Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan Avusturyalı tarihçi.
İnegöl tekfuruna karşı giriştiği harekât sırasında haberci veya câsus olarak yararlandığı milis kuvveti
MARTOLOS
Osmanlı askerî teşkilâtında çeşitli hizmetler gören özel bir sınıf.
Türbesi depremde yıkılınca yeniden yaptıran padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER