REŞEHÂT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

REŞEHÂT ile İLİŞKİLİ MADDELER

رشحات
SAFÎ, Fahreddin
Nakşibendî sûfîlerine dair Reşeḥât adlı eseriyle tanınan müellif.
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Eserin türü
MENÂKIBNÂME
Velîlerin daha çok kerametlerinin anlatıldığı eserlerin genel adı.
Eserin türü
TABAKAT
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Eserin temel kaynaklarından biri
NEFEHÂTÜ’l-ÜNS
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) sûfî tabakat kitabı.
Eserin kaynak kişisi
UBEYDULLAH AHRÂR
Nakşibendî şeyhi.
Eserde menâkıbına yer verilen mutasavvıf
BAHÂEDDİN NAKŞİBEND
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu.
Eserde menâkıbına yer verilen mutasavvıf
YÛSUF el-HEMEDÂNÎ
Horasanlı sûfî müellif.
Eserde menâkıbına yer verilen mutasavvıf
GUCDÜVÂNÎ, Abdülhâliḳ
Orta Asya sûfîliğinin gelişmesinde büyük rol oynayan Hâcegân silsilesinin kurucusu.
Eseri etkileyen isim
MUHAMMED PÂRSÂ
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in önde gelen halifelerinden biri.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
MUHYÎ-yi GÜLŞENÎ
Halvetî-Gülşenî şeyhi, Bâleybelen adlı yapma bir dil icat eden âlim ve şair.
Eseri Arapça’ya tercüme eden isim
REMZÎ, Muhammed Murad
Nakşibendî şeyhi, âlim.
Eseri Arapça’ya tercüme eden isim
TÂCEDDİN b. ZEKERİYYÂ
Nakşibendiyye-Ahrâriyye tarikatının Tâciyye şubesinin kurucusu.
Eserin etkilediği isim
SÜLEYMAN ŞEYHÎ
Nakşibendî-Müceddidî şeyhi, mutasavvıf-şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER