SAÎD b. UFEYR - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAÎD b. UFEYR

سعيد بن عفير
SAÎD b. UFEYR
Müellif: MAHMUT KAVAKLIOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2008
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 14.08.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/said-b-ufeyr
MAHMUT KAVAKLIOĞLU, "SAÎD b. UFEYR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/said-b-ufeyr (14.08.2022).
Kopyalama metni

146 (763) yılında doğdu. Dedesine nisbetle tanınır. Süleyman b. Bilâl, İbn Lehîa, Leys b. Sa‘d, Mâlik b. Enes, İbn Vehb gibi hocalardan hadis dinledi. Kendisinden başta oğulları Ubeydullah ve Esed olmak üzere Buhârî, Yahyâ b. Maîn, Zühlî, Yûnus b. Abdüla‘lâ es-Sadefî, Bekkâr b. Kuteybe, İbnü’l-Cüneyd el-Huttelî ve diğerleri rivayette bulundu. Kütüb-i Sitte müelliflerinden Buhârî doğrudan, Müslim, Ebû Dâvûd es-Sicistânî ve Nesâî bir râvi vasıtasıyla eserlerinde Saîd’den hadis nakletmişlerdir. Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inde Saîd’in kırktan fazla rivayetine yer vermesine, ayrıca el-Edebü’l-müfred’inde ondan hadis nakletmesine rağmen İbn Hacer el-Askalânî’nin Buhârî’nin Saîd’den çok rivayette bulunmadığını söylemesi onun daha fazla hadisine yer vermesini beklediği için olmalıdır. Saîd b. Ufeyr 23 Ramazan 226’da (16 Temmuz 841) vefat etti.

Ebû İshak el-Cûzcânî’nin Saîd hakkında bid‘atçı ve hâfızası zayıf, ayrıca sika olmadığı şeklinde yaptığı tenkitlerin isabetli sayılmadığını söyleyen İbn Adî onun güvenilir bir râvi kabul edildiğini belirtir. İbn Hibbân es̱-S̱iḳāt’ında Saîd’e yer vermiş, Dârekutnî de onun güvenilir bir hadis hâfızı olduğunu kaydetmiştir. Yahyâ b. Maîn’in, “Mısır’da üç hârikaya şahit oldum; bunlar Nil nehri, Piramitler ve Saîd b. Ufeyr’dir” diyerek Saîd’in sika olduğuna dikkat çektiğini söyleyen Zehebî, muhaddislerin imamının bir kişi hakkında böyle sitayişkâr bir söz söylemesinin onu değerlendirmede ölçü sayılacağını belirtir (Aʿlâmü’n-nübelâʾ, X, 584). İbn Adî, Saîd’in rivayetlerinden sadece iki hadisin münker olduğunu ve bunlardaki problemin de aslında oğlu Ubeydullah’tan kaynaklandığını bildirmiş, Zehebî ise onun bir münker hadisini daha örnek göstermiştir. Zehebî’nin verdiği bu örnekteki olumsuzluğun başka bir râviden kaynaklandığı ifade edilmekteyse de bu durum Saîd b. Ufeyr’in problemli rivayetlerinin bulunduğunu göstermektedir. Ensâb, tarih, eyyâmü’l-Arab ve menâkıb gibi konularda bilgi sahibi, aynı zamanda şair olduğu belirtilen Saîd’in Kitâbü Aḫbâri’l-Endelüs ve Târîḫu fetḥi Dımaşḳ adlı iki eserinin mevcut olduğu kaydedilmekte ve bu eserlere bazı kaynaklarda atıf yapılmaktadır (Sezgin, I/2, s. 248).


BİBLİYOGRAFYA

, III, 509.

Ebû İshak el-Cûzcânî, Aḥvâlü’r-ricâl (nşr. Subhî el-Bedrî es-Sâmerrâî), Beyrut 1405/1985, s. 157.

, IV, 56.

, VIII, 266.

, III, 1246-1247.

Dârekutnî, el-ʿİlel (nşr. Mahfûzürrahman Zeynullah es-Silefî), Riyad 1405/1985, I, 182.

, XI, 36-41.

, X, 583-586.

a.mlf., , II, 155.

İbn Hacer el-Askalânî, Tehẕîbü’t-Tehẕîb (nşr. Halîl Me’mûn Şîhâ v.dğr.), Beyrut 1417/1996, II, 334.

, I/2, s. 247-248.

Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî – Seyyid Kesrevî Hasan, Mevsûʿatü ricâli’l-kütübi’t-tisʿa, Beyrut 1413/1993, II, 51.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2008 yılında İstanbul’da basılan 35. cildinde, 579 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER