SALÂHÎ EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SALÂHÎ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

HALVETİYYE
Ömer el-Halvetî’ye (ö. 800/1397-98) nisbet edilen İslâm dünyasının en yaygın tarikatı.
UŞŞÂKIYYE
Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının Hüsâmeddin Uşşâkī’ye (ö. 1001/1593) nisbet edilen bir kolu.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Şeyhi
CEMÂLEDDİN UŞŞÂKĪ
Halvetiyye-Uşşâkıyye tarikatının Cemâliyye şubesinin kurucusu, mutasavvıf-şair.
Çağdaşı
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
HİFNÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Hifniyye kolunun kurucusu, Şâfiî âlimi.
Çağdaşı
DEMENHÛRÎ
Ezher şeyhi.
Şeyhlik yaptığı tekke
TÂHİR AĞA TEKKESİ
İstanbul Fatih’te XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen tekke.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
MUHAMMED PÂRSÂ
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in önde gelen halifelerinden biri.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
EVHADÜDDÎN-i BELYÂNÎ
Risâletü’l-aḥadiyye adlı eseriyle tanınan sûfî.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
ŞEBÜSTERÎ
İranlı mutasavvıf ve şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
NİYÂZÎ-i MISRÎ
Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
EŞREFOĞLU RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
MEHMED NASÛHÎ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu.
Şerh yazdığı eser
MAKĀMÂT-ı HAMÎDÎ
Ömer b. Mahmûd el-Belhî’nin (ö. 559/1164) makāme türündeki eseri.
Şerh yazdığı eser
MENÂRÜ’l-ENVÂR
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) fıkıh usulüne dair eseri.
Şerh yazdığı eser
eş-ŞÂFİYE
İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) Arap sarfına dair muhtasar eseri.
Eser verdiği konu
HATM-i HÂCEGÂN
Nakşibendiyye tarikatının özellikle Hâlidiyye kolunda uygulanan bir zikir şekli.
Eser verdiği edebî tür
REGĀİBİYYE
Regaib kandilinde okunmak üzere yazılıp bestelenmiş manzumelere verilen ad.
Eser verdiği edebî tür
MEVLİD
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
Eser verdiği edebî tür
NA‘T
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
Eser verdiği edebî tür
GÜL-i SAD-BERK
Klasik Türk edebiyatında yüz sayısına bağlı olarak düzenlenen değişik türdeki eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER