ŞA‘RÂNÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞA‘RÂNÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشعراني
el-YEVÂKĪT ve’l-CEVÂHİR
Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî’nin (ö. 973/1565) tasavvuf ileri gelenleriyle Ehl-i sünnet’in akaid anlayışını uzlaştırmayı amaçlayan eseri.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Şeyhi
ZEKERİYYÂ el-ENSÂRÎ
Şâfiî fakihi.
Müridi
MÜNÂVÎ, Muhammed Abdürraûf
Hadis âlimi, fakih ve sûfî.
Hocası
KASTALLÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.
Hocası
ÜŞMÛNÎ
Arap dili, fıkıh ve mantık âlimi.
Hocası
REMLÎ, Şehâbeddin
Şâfiî fakihi.
Etkilendiği isim
NİFFERÎ
el-Mevâḳıf adlı eseriyle tanınan sûfî.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
İhtisar ettiği eser
el-FÜTÛHÂTÜ’l-MEKKİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseri.
Soyundan geldiği kişi
MUHAMMED b. HANEFİYYE
Hz. Ali’nin Havle bint Ca‘fer el-Hanefiyye isimli hanımından doğan oğlu.
Çağdaşı
MUHAMMED DEMİRTAŞÎ
Halvetî-Rûşenî tarikatının Demirtaşiyye kolunun kurucusu.
Çağdaşı
GÜLŞENÎ, İbrâhim
Etkilediği isim
NECMEDDİN el-GAZZÎ
Fıkıh, hadis ve biyografi âlimi.
Eserini şerh eden isim
el-HÂC ÖMER
Ticâniyye tarikatı şeyhi, Batı Afrika’da Tekrûr İslâm Devleti’nin kurucusu.
Etkilendiği eser
HİLYETÜ’l-EVLİYÂ
Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 430/1038) zâhid ve sûfîlere dair eseri.
Etkilediği eser
RÛHU’l-MEÂNÎ
Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî’nin (ö. 1270/1854) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
İhtisar ettiği eser
SIFATÜ’s-SAFVE
İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 597/1201) zâhid ve sûfîlere dair eseri.
İhtisar ettiği eser
TEZKİRETÜ’l-KURTUBÎ
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) ölüm ve âhiret ahvaline dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER