SİYASET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SİYASET ile İLİŞKİLİ MADDELER

السياسة
SİYÂSET-i ŞER‘İYYE
Kamu otoritesinin özellikle kamu hukuku alanında dinin genel ilkelerine ters düşmeyecek düzenlemeler ve bu çerçevede uygulamalar yapma yetkisi.
DEVLET
Belli sınırlar içindeki insan topluluğuna ait siyasî hâkimiyetin teşkilâtlanmış şekli.
HÜKÜMET
Devletin yönetim biçimi ve yönetim organı.
ÜLÜ’l-EMR
İslâm toplumunda üst yöneticileri ve toplumsal otorite sahibi kimseleri anlatan bir tabir.
İMÂMET
Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslâm toplumunun dinî ve siyasî liderliği görevi.
HİLÂFET
İslâm tarihinde devlet başkanlığı kurumu.
KANUN
Bir devlette yetkili kamu organı tarafından çıkarılan uyulması zorunlu, genel, sürekli ve soyut hukuk kuralları anlamında bir hukuk terimi.
SİYÂSETNÂME
Devlet yönetimine dair eserlerin ortak adı.
TEDBÎRÜ’l-MEDÎNE
Felsefî metotla yazılmış ahlâk kitaplarında ülke yönetimini ve siyaset ahlâkını ifade eden terim.
el-AHKÂMÜ’s-SULTÂNİYYE
Meşhur Şâfiî fakihi Mâverdî’nin (ö. 450/1058) devletin esas teşkilât ve idaresiyle ilgili fıkhî ahkâmı bir araya toplayan eseri.
MÂVERDÎ
Siyaset ve ahlâk nazariyeleriyle tanınan Şâfiî fakihi.
SULTAN
İslâm dünyasında XI. yüzyıldan itibaren genellikle hükümdar için kullanılan unvan.
ADÂLET
Ahlâk, fıkıh ve hadis alanlarında birbirine yakın anlamlarda kullanılan bir terim.
BİAT
İslâm devletinde idare edenle idare edilenler arasında yapılan, seçim veya bağlılık karakteri taşıyan sosyopolitik akid.
ŞÛRA
Danışma ve danışma kurulu anlamında fıkıh terimi.
EMİR bi’l-MA‘RÛF NEHİY ani’l-MÜNKER
İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir tabir.
ANAYASA
Bir devletin kuruluş ve işleyiş esaslarını, organlarını, bunların görev ve yetkilerini, fertlerin sahip oldukları hak ve hürriyetleri belirleyen ana kanun ve prensipler.
LAİKLİK
Dinle devlet işlerinin ayrılığını esas alan siyasî-hukukî ilke.
REÂYÂ
Osmanlılar’da tebaa, halk anlamında kullanılan bir tabir.
DÂRÜLİSLÂM
Müslüman bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için kullanılan fıkıh terimi.
DÂRÜLHARP
Müslüman olmayan bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için kullanılan fıkıh terimi.
VEZİR
İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.
EMÎR
Kumandan, vali ve bey anlamına gelen terim.
SAADET
ZULÜM
Ahlâk, siyaset, hukuk ve kelâm ilminde kullanılan geniş kapsamlı bir terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER