TAYÂLİSÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TAYÂLİSÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الطيالسي
Hocası
İBN AVN, Abdullah
Hadis âlimi.
Hocası
HİŞÂM ed-DESTÜVÂÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Hocası
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Hocası
SEBÎÎ, İsrâil b. Yûnus
Hadis hâfızı.
Hocası
İBN EBÛ Zİ’B
Tebeu’t-tâbiînden Medineli fakih, muhaddis.
Hocası
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Hocası
EBÂN b. YEZÎD
Hadis hâfızı.
Hocası
HAMMÂD b. ZEYD
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
Hocası
İBRÂHİM b. SA‘D
Hadis hâfızı, fakih.
Hocası
ZÂİDE b. KUDÂME
Kûfeli muhaddis, tâbiî.
Hocası
EBÛ AVÂNE el-VÂSITÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
CERÎR b. ABDÜLHAMÎD
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Öğrencisi
FELLÂS
Muhaddis ve müfessir.
Öğrencisi
İBN SA‘D
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
HALÎFE b. HAYYÂT
Ṭabaḳātü’r-ruvât ve et-Târîḫ adlı eserleriyle tanınan hadis hâfızı, tarihçi ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
ABD b. HUMEYD
Mâverâünnehir’in tanınmış hadis hâfızı.
Öğrencisi
YÛNUS b. HABÎB
Basra dil mektebinin tanınmış âlimi.
Öğrencisi
SAHNÛN
Mâlikî mezhebinin oluşumunda ve Kuzey Afrika’ya yayılmasında önemli katkıları olan fakih.
Arkadaşı
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Eseri
el-MÜSNED
Ebû Dâvûd et-Tayâlisî (ö. 204/819) tarafından tasnif edilen ve müsned türünün ilk örneği kabul edilen eser.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER