« Madde sayfasına git

TERAVİH ile İLİŞKİLİ MADDELER

التراويح
RAMAZAN
Oruç tutmanın farz olduğu hicrî yılın dokuzuncu ayı.
NÂFİLE
Farz ve vâcip niteliğinde olmayan ibadet anlamında fıkıh terimi.
Hz. Ömer’in emriyle teravih namazını ilk defa cemaatle kıldıran sahâbî
ÜBEY b. K‘B
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan ve Kur’an’a hizmetleriyle tanınan sahâbî.
VİTİR NAMAZI
Gece namazlarının sonuncusu olarak kılınan namaz.
TEHECCÜD
Yatsı namazının ardından fecre kadar geçen süre içinde uykudan kalkıp namaz kılma ve bu süre zarfında kılınan nâfile namaz, gece namazı.
ATEME
Gecenin bir bölümü, güneşin batışından sonra beliren kızıllığın kaybolmasıyla başlayan ve gecenin ilk üçte birinin bitimine kadar uzayan vakit, yatsı vakti.
Teravih namazında selam verildikten sonra okunan salavât
SALÂT-ı ÜMMİYYE
Türk dinî mûsikisinde salâ formunun bir çeşidi.
RAMAZAN İLÂHİSİ
Cami ve tekkelerde cemaatle kılınan teravih namazının her dört rek‘atı arasında okunan ilâhi.
TEMCÎD
Türk dinî mûsikisi formlarından.
CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ
Türk dinî mûsikisinde cami mûsikisine ait bir icra tarzı.
Teravih namazının gerekli olmadığı görüşünde olan erken dönem âlimi
NAZZÂM
Basra Mu‘tezile ekolünün ileri gelen kelâmcılarından, Nazzâmiyye kolunun kurucusu.
Tunus ve çevresinde teravih namazını yasaklayan Şiî devlet adamı
UBEYDULLAH el-MEHDÎ
İlk zâhir İsmâilî imamı ve Fâtımîler’in kurucusu (909-934).
Mısırda 9 yıl süreyle teravih namazını yasaklayan Şiî devlet adamı
HÂKİM-BİEMRİLLÂH
Fâtımî halifesi (996-1021).
Teravih namazı hakkında müstakil bir risâle yazan âlim
SADRÜŞŞEHÎD
Hanefî fakihi.
Teravih namazıyla ilgili Türkçe risâle kaleme alan âlim
KUTBÜDDİNZÂDE İZNİKÎ
Osmanlı âlimi ve mutasavvıfı.
Teravih namazı hakkında müstakil bir eser yazan âlim
MUHAMMED HÜSEYİN MEVLEVÎ
Ehl-i hadîs hareketinin ileri gelenlerinden Hindistanlı âlim.
Teravih namazı hakkında müstakil bir eser yazan âlim
MUHAMMED AHMED KĀDİRÎ
Pakistanlı âlim ve siyaset adamı.
Teravih namazının yirmi rek‘at kılınması gerektiğine dair kitap yazan âlim
A‘ZAMÎ, Habîbürrahman
Hindistanlı hadis ve fıkıh âlimi.
Teravih namazı hakkında müstakil bir eser yazan âlim
NÂSIRÜDDİN el-ELBÂNÎ
Son devir hadis âlimi.
Nâsırüddin el-Elbânî’nin teravih namazı hakkındaki kitabına reddiye yazan âlim
ENSÂRÎ, İsmâil b. Muhammed
Hadis ve fıkıh âlimi, nâşir.
Teravih ve tesbip namazları hakkında müstakil eser yazan âlim
FAZL HASAN ABBAS
Tefsir, Arap dili ve belâgatı âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER