YARATMA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YARATMA ile İLİŞKİLİ MADDELER

HUDÛS
Evrenin yaratılmışlığı öncülüne dayanarak Allah’ın varlığını ispat etmek için başvurulan delillerden biri.
SUDÛR
Varlığın mutlak birden çıkıp bir sıra düzeni içinde evreni oluşturması anlamında felsefe terimi.
ADEM
Kelâm ve felsefede “varlık” kavramının karşıtı olarak kullanılan terim.
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
TECEDDÜD-i EMSÂL
Cismi oluşturan araz ve cevherlerin her an yok olmasının hemen ardından yenilenmesi suretiyle varlığını sürdürmesi anlamında kelâm terimi.
KÜN
Allah’ın yaratma gücünü ve süratini anlatan dinî-tasavvufî terim.
TEKVİN
Mâtürîdî kelâmcıları tarafından Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri.
A‘YÂN-ı SÂBİTE
Eşyanın görünür hale gelmeden önce Allah’ın ilminde bilgi olarak mevcudiyeti, zâhir olan varlıkların Allah’ın ilmindeki mahiyetleri, gizli hakikatleri.
TEKÂMÜL NAZARİYESİ
Canlıların oluşumunu ve gelişimini evrimleşme süreciyle açıklamaya çalışan ve yaratılışa karşı çıkan felsefî görüş, evrim teorisi.
BEDΑ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUSAVVİR
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUHYÎ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BÂRİ’
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MÜBDİ’
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
SÂNİ‘
Daha çok kelâm âlimleri tarafından Allah veya hâlik ismi yerine kullanılan bir terim.
EZELİYET
Allah Teâlâ’nın başlangıcının olmadığını ifade eden bir terim.
AMÂ
Mutasavvıfların vâhidiyyet veya ahadiyyet hazretlerini (mertebe) ifade etmek için kullandıkları bir tasavvuf terimi.
BEZM-i ELEST
Allah’la yaratılışları sırasında insanlar arasında yapıldığı kabul edilen sözleşme için kullanılan bir tabir.
KENZ-i MAHFÎ
Hakk’ın zâtının mutlak bilinmezliğini ifade eden bir tasavvuf terimi.
ÂDEM
Semavî kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamber.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER