AHMED-i DÂÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED-i DÂÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد داعي
Tercüme ettiği eser
TEZKİRETÜ’l-EVLİYÂ
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) evliya menkıbelerine dair eseri.
Eser tercüme ettiği edebî tür
TIBB-ı NEBEVÎ
Hz. Peygamber’in sağlıkla ilgili değerlendirme ve tavsiyeleri, bunlar üzerine oluşan literatür.
Eser tercüme ettiği edebî tür
TÂBİRNÂME
Rüya tabiriyle ilgili eserlerin genel adı.
Eser tercüme ettiği edebî tür
NASİHATNÂME
Fert ve toplumu eğitmek, devlette dirlik ve düzenliği sağlamak amacıyla yazılan eserlerin genel adı.
Eser verdiği edebî tür
SÂKÎNÂME
Doğu edebiyatlarında içkili sohbet meclislerini ve bunlarla ilgili unsurları gerçek ve mecazi mânasıyla anlatan manzume.
Eser verdiği edebî tür
MÜNÂCÂT
Klasik Şark edebiyatlarında konusu Allah’a yakarış olan manzumelerle bunların bestelenmiş şekillerine verilen ad.
Türk edebiyatında ilk örneklerini verdiği edebî tür
MÜNŞEAT
Mektup dahil her türlü resmî ve hususî yazıyı toplayan, yazım esaslarını gösteren eserlerin genel adı.
Eser verdiği nazım şekli
TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
Eser verdiği nazım şekli
MESNEVİ
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
Şiirlerine yazılmış nazirelerin yer aldığı çalışma
MECMÛATÜ’n-NEZÂİR
Ömer b. Mezîd tarafından 840 (1437) yılında derlenen, Türk edebiyatının önemli kaynaklarından bir nazîre mecmuası.
Tefsir çalışmasını Türkçe’ye tercüme ettiği isim
SEMERKANDÎ, Ebü’l-Leys
Fakih, müfessir ve sûfî.
Câmasbnâme ve Sî Fasl adlı eserlerini Türkçe’ye tercüme ettiği isim
TÛSÎ, Nasîrüddin
İranlı âlim ve filozof.
Eserini Türkçe’ye tercüme ettiği isim
VATVÂT, Reşîdüddin
Fars şairi, münşî.
Çağdaşı
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Çağdaşı
ŞEYHOĞLU
Kenzü’l-küberâ adlı eseriyle tanınan Osmanlı nesir yazarı ve şairi.
Çağdaşı
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Bir dönem kendisini himaye eden şehzade
SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr
Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi.
Bir dönem kendisini himaye eden padişah
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Kendisine hocalık yaptığı ve bir dönem kendisini himaye eden padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Hakkında eser yazan isim
ERTAYLAN, İsmail Hikmet
Edebiyat tarihi araştırmacısı, edip, eğitimci ve yazar.
Eserinde kendisine yer veren isim
GIBB, Elias John Wilkinson
Osmanlı şiirine dair eseriyle tanınan İskoçyalı şarkiyatçı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER