ATÂÎ, Nev‘îzâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ATÂÎ, Nev‘îzâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
AHÎZÂDE ABDÜLHALİM EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Şeyhi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
HEFT HÂN
Nev‘îzâde Atâî’nin (ö. 1045/1635) dönemin İstanbul hayatından izler taşıyan mesnevisi.
Eserine yazılan zeyil
VEKĀYİU’l-FUZALÂ
Nev‘îzâde Atâî’nin Hadâiku’l-hakāik adlı biyografi kitabına Şeyhî Mehmed Efendi’nin (ö. 1144/1731) yazdığı zeyil.
Edebî verimde bulunduğu edebî tür
Mİ‘RÂCİYYE
İslâm edebiyat ve sanatlarında Hz. Peygamber’in mi‘racını konu alan eserlerin genel adı.
Eser verdiği edebî tür
SÂKÎNÂME
Doğu edebiyatlarında içkili sohbet meclislerini ve bunlarla ilgili unsurları gerçek ve mecazi mânasıyla anlatan manzume.
Üzerine zeyil yazdığı eser
DÜRRETÜ’t-TÂC
Veysî’nin (ö. 1037/1628) yazdığı ilk Türkçe telif siyer kitabı.
Eser verdiği nazım türü
HAMSE
Klasik İran ve Türk edebiyatlarında bir şairin beş mesnevisinden oluşan külliyat.
Zeyl-i Şekāik çalışmasının kaynak olarak kullanıldığı eser
SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
Zeyl-i Şekāik çalışmasının kaynak olarak kullanıldığı eser
DEVHATÜ’n-NÜKABÂ
Topal Rifat Efendi’nin (ö. 1293/1876) nakîbüleşraf biyografilerine dair eseri.
Kendisine ve şiirlerine yer verilen tezkire
ZÜBDETÜ’l-EŞʿÂR
Kafzâde Fâizî’nin (ö. 1031/1622) antoloji özelliği taşıyan tezkiresi.
Şiirlerine yer verilen eser
ENÎSÜ’l-MÜSÂMİRÎN
Abdurrahman Hibrî Efendi’nin (ö. 1087/1676) Edirne tarihine ait eseri.
Eserini kaynak olarak kullandığı isim
ALİ ÇELEBİ, Hısım
Osmanlı âlimi ve biyografi yazarı.
Mi‘râciyyesine nazîre yazdığı isim
GANÎZÂDE MEHMED NÂDİRÎ
Mi‘râciyyesiyle meşhur Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Eserine zeyil yazan isim
UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlimi ve tarihçisi.
Dostu
KAFZÂDE FÂİZÎ
Tezkire yazarı ve divan şairi.
Dostu
RİYÂZÎ
Divan şairi ve tezkire müellifi.
Divan’ını ithaf ettiği isim
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Etkilendiği isimlerden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Etkilendiği isimlerden
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Etkilendiği isimlerden
NEV‘Î
Divan şairi ve âlim.
Kendisini hiciv eden isim
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Hakkında eser yazan isim
KORTANTAMER, Tunca
Eski Türk edebiyatı araştırmacısı.
Eserini yayımlayan isim
LEVEND, Agâh Sırrı
Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilci.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER