ATEŞ, Ahmet - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ATEŞ, Ahmet ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası ve mesai arkadaşı
RITTER, Hellmut
Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu Alman bilim adamı.
Hocalarından
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
Hocalarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hocalarından
ARAT, Reşit Rahmeti
Türk dili ve lehçeleri âlimi.
Hocalarından
TARLAN, Ali Nihad
Divan edebiyatı araştırmacısı, şair ve yazar.
Hocalarından
CAFEROĞLU, Ahmet
Türk dili âlimi.
Kurucuları arasında yer aldığı ve bir dönem müdürlüğünü yaptığı kurum
ŞARKİYAT ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Arap, Fars ve Urdu dili ve edebiyatlarına dair çalışmalar yapmak üzere kurulan merkez.
Hazırlanmasına katkı verdiği yayın faaliyeti
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
Türkçe’ye tercüme ederek yayımladığı eser
İHSÂÜ’l-ULÛM
Fârâbî’nin (ö. 339/950) ilimlerin tasnifine dair eseri.
Yayımladığı eserlerden
MEVLİD
Süleyman Çelebi’nin (ö. 825/1422) asıl adı Vesîletü’n-necât olan meşhur eseri.
Yayımladığı eserlerden
SİNDBÂDNÂME
Doğu-İslâm edebiyatlarının ortak hikâye mecmualarından biri.
Üzerine çalışma yaptığı eserlerden
CÂMİU’l-MEÂNÎ
XII-XVI. yüzyıllarda yaşayan çeşitli şair ve müelliflerin Türkçe ve Farsça manzum-mensur eserlerinden seçmelerin yer aldığı mecmua.
Üzerine çalışma yaptığı eserlerden
TAKYÎDÜ’l-İLM
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) hadislerin yazılması konusuna dair eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eserlerden
ŞÂHNÂME
Firdevsî’nin (ö. 411/1020 [?]) ünlü manzum destanı.
Bazı bölümlerini yayımladığı eser
CÂMİU’t-TEVÂRÎH
Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî’nin (ö. 718/1318) modern anlamda ilk dünya tarihi olarak kabul edilen Farsça eseri.
Bir bölümünü Türkçe’ye tercüme ederek yayımladığı eser
FEDÂİHU’l-BÂTINİYYE
Bâtıniyye gruplarının görüşlerini reddetmek amacıyla Gazzâlî (ö. 505/1111) tarafından kaleme alınan eser.
Tanıtımını yaptığı eser
VARAKA ve GÜLŞAH
Fars ve Türk edebiyatlarında kahramanlarının adıyla anılan bir aşk hikâyesi.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
BELLETEN
Türk Tarih Kurumu’nun yayın organı olan dergi.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
TARİH DERGİSİ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü süreli yayın organı.
Makalelerinin yayımlandığı dergilerden
ANIT
Konya’da yayımlanan sanat ve tarih dergisi.
Makalesinin yayımlandığı dergilerden
ARS ORIENTALIS
Doğu sanatları hakkında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan yıllık dergi.
Makalesinin yayımlandığı dergilerden
ORIENS
Milletlerarası Doğu Araştırmaları Cemiyeti tarafından yayımlanan dergi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
TÜRK DÜŞÜNCESİ
Peyami Safa’nın (ö. 1961) 1953-1960 yılları arasında çıkardığı düşünce ve sanat dergisi.
Eserini tercüme ettiği isimlerden
İBN SÎNÂ
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
Eserini tercüme ettiği isimlerden
RÂVENDÎ, Muhammed b. Ali
Râḥatü’ṣ-ṣudûr adlı eseriyle meşhur olan tarihçi.
Eseri hakkında makale yazdığı isim
UBEYDULLAH HAN
Şeybânî hükümdarı (1533-1539).
Eserleri hakkında makale yazdığı isim
VATVÂT, Reşîdüddin
Fars şairi, münşî.
Eserini yayımladığı isim
ŞEHRİYÂR, Mehemmed Hüseyin
Azerbaycan ve Fars edebiyatı şairi.
Hakkında çalışma yaptığı isim
NÂBİGA ez-ZÜBYÂNÎ
Câhiliye devri şairi.
Birlikte çalışmalar yaptığı isimlerden
YAZICI, Tahsin
Fars dili ve edebiyatı uzmanı.
Birlikte çalışmalar yaptığı isimlerden
ÇETİN, Nihad Mazlum
Arap, Fars ve Türk dili ve edebiyatı âlimi.
Eserinden faydalandığı isim
CHAUVIN, Victor
Bibliyografya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Belçikalı şarkiyatçı.
Çalışmasını eleştirdiği isim
BANARLI, Nihad Sâmi
Edebiyat tarihçisi ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER