AVNİ BEY, Yenişehirli - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AVNİ BEY, Yenişehirli ile İLİŞKİLİ MADDELER

Ürün verdiği edebî türlerden
TEVHİD
Türk-İslâm edebiyatında Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini, esmâ ve sıfatı ile bunların kâinattaki tezahürlerini ele alan manzum-mensur edebî tür.
Ürün verdiği edebî türlerden
MUHARREMİYYE
Türk edebiyatında Kerbelâ Vak‘ası’nı anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerinin ve yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlerin genel adı.
Ürün verdiği edebî türlerden
MERSİYE
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
Eser verdiği nazım şekli
TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
Kendisi ve eserleriyle ilgili yazıların yer aldığı dergilerden
MAHFİL
Dinî, ilmî, edebî dergi.
Kendisi ve eserleriyle ilgili yazıların yer aldığı dergilerden
MECMÛA-i MUALLİM
Muallim Nâci’nin (ö. 1893) çıkardığı haftalık edebî dergi.
Bazı şiirlerinin yer aldığı eser
HARÂBÂT
Ziyâ Paşa’nın (ö. 1880) klasik Türk, Fars ve Arap şiiri için düzenlediği antoloji.
Şiirlerinin yayımlandığı dergi
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Şiirlerinde öne çıkan tasavvufî düşünce
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Divanını istinsah eden isim
SUUD YAVSİ EBÜSSUUDOĞLU
Osmanlı hattatı, şair.
Şiirine nazire yazdığı isim
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Etkilendiği isim
MUSTAFA SÂMİ BEY
Osmanlı vak‘anüvisi, şair.
Kendisinden etkilenen isimlerden
SÂMİH RİFAT
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devri şairi, yazar ve dil âlimi.
Kendisinden etkilenen isimlerden
CÛDÎ EFENDİ, Muallim
Son devrin tanınmış şair ve muallimlerinden.
Edebî sohbetlerinde bulunan isim
SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ
Tanzimat sonrası Türk edebiyatının ikinci nesline mensup hikâye ve roman yazarı.
Çağdaşı
EMİN HİLMİ EFENDİ
İlk Osmanlı Meclis-i Meb‘ûsanı’nın Trabzon mebusu, şair ve yazar.
Birlikte görev yaptığı devlet adamı
MUSTAFA NÛRİ PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Toplantılarına katıldığı edebiyat meclisi
ENCÜMEN-i ŞUARÂ
XIX. yüzyılın ikinci yansında bir grup şairin meydana getirdiği edebî topluluk.
Tanıdığı isimlerden
HERSEKLİ ÂRİF HİKMET BEY
Son dönem divan şairlerinden.
Tanıdığı isimlerden
OSMAN ŞEMS EFENDİ
Kādiriyye tarikatının Enveriyye kolunun kurucusu, şair.
Tanıdığı isimlerden
LESKOFÇALI GALİB
Encümen-i Şuarâ topluluğu şairlerinden.
Tanıdığı isimlerden
KÂZIM PAŞA
Na‘t, mersiye ve hicivleriyle tanınan Osmanlı şairi.
Tanıdığı isimlerden
HAKKI BEY, Üsküdarlı
Son devir divan şairi.
Hakkında çalışma yapan isim
ÇAVUŞOĞLU, Mehmed
Divan edebiyatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan ilim adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER