BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Hakkında mersiye yazdığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Oğlu
BOSTANZÂDE YAHYÂ EFENDİ
Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapan Osmanlı âlim ve müellifi.
Hocası
KADIZÂDE, Ahmed Şemseddin
Osmanlı şeyhülislâmı.
Müderrislik yaptığı medreselerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Selefi
ABDÜLKADİR ŞEYHÎ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi ve ikinci şeyhülislâmlığındaki selefi
ZEKERİYYÂ EFENDİ, Bayramzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Anlaşmazlık yaşadığı kişilerden
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Bazı beyitlerinin küfrü mûcip olduğunu iddia ettiği ve aralarındaki tartışma sebebiyle azline sebep olan kişi
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Yenâbîu’l-yakīn fî İhyâi ulûmi’d-dîn adıyla tercüme ettiği eser
İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.
İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn adlı eserini tercüme ettiği âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Şerhettiği eser
MÜLTEKA’l-EBHUR
İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’nin (ö. 956/1549) Hanefî fıkhına dair eseri.
Mülteḳa’l-ebḥur adlı eserini şerhettiği âlim
HALEBÎ, İbrâhim b. Muhammed
Osmanlı âlimi, fakih.
Mezarının bulunduğu yer
ŞEHZADE KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ilk yarısı sonunda inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER