CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

جنيد بغدادي
CÜNEYDİYYE
Cüneyd-i Bağdâdî’ye (ö. 297/909) nisbet edilen ve sahvı esas alan bir tarikat.
Dayısı
SERÎ es-SAKATÎ
Bağdatlı ilk sûfîlerden.
Hocası
EBÛ SEVR
Mezhep kurucusu büyük fıkıh ve hadis âlimi.
Hocası
ZA‘FERÂNÎ
İmam Şâfiî’nin “kavl-i kadîm”inin en güçlü râvisi.
Çağdaşı
HALLÂC-ı MANSÛR
Tasavvufun gelişmesine önemli katkılarda bulunan ünlü mutasavvıf.
Çağdaşı
MUHÂSİBÎ
İlk sûfîlerden, hadis, kelâm ve tefsir âlimi.
Müridi
EBÛ MUHAMMED el-CERÎRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
Müridi
ŞİBLÎ, Ebû Bekir
İlk sûfîlerden.
Müridi
İBN NÜCEYD
Nîşâburlu sûfî.
Müridi
ZECCÂCÎ, Ebû Amr
İlk sûfîlerden.
Müridi
RÛZBÂRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
FENÂ
Kulun kendi fiil ve davranışlarını görmekten fâni olup gerçek kul olma noktasına ulaşması anlamında bir tasavvuf terimi.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
BEZM-i ELEST
Allah’la yaratılışları sırasında insanlar arasında yapıldığı kabul edilen sözleşme için kullanılan bir tabir.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
MÎSÂK
Antlaşma, sözleşme anlamında bir terim.
Çağdaşı
SAYRAFÎ
Horasanlı zâhid ve sûfî.
Çağdaşı
ABDULLAH er-RÂZÎ
Çetin riyâzetiyle tanınan sûfî.
Çağdaşı
VÂSITÎ
İlk sûfîlerden.
Çağdaşı
AHMED b. EBÜ’l-HAVÂRÎ
İlk devir sûfîlerinden.
Çağdaşı
ALİ b. SEHL
İlk devir sûfîlerinden.
Çağdaşı
AMR b. OSMAN el-MEKKÎ
“Üstâdü’s-sûfiyye” unvanıyla tanınan ilk devir sûfîlerinden.
Çağdaşı
İBRÂHİM el-HAVVÂS
Riyâzet ve tevekküle önem vermesiyle tanınan ilk dönem sûfîlerinden.
Çağdaşı
YAHYÂ b. MUÂZ
Seyrüsülûk makamlarından bahseden ilk sûfîlerden.
Çağdaşı
RUVEYM b. AHMED
İlk sûfîlerden.
Çağdaşı
SEMNÛN b. HAMZA
Tasavvufta Allah sevgisini esas alan ilk sûfîlerden.
Etkilendiği isim
RÂBİA el-ADEVİYYE
Basralı kadın sûfî.
Etkilediği isim
KELÂBÂZÎ, Muhammed b. İbrâhim
Tasavvufun temel kaynaklarından olan et-Taʿarruf adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, fıkıh ve hadis âlimi.
Etkilediği isim
KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin
Mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi.
Etkilediği isim
HÜCVÎRÎ
Keşfü’l-maḥcûb adlı eseriyle tanınan sûfî müellif.
Etkilediği isim
EBÛ TÂLİB el-MEKKÎ
Ḳūtü’l-ḳulûb adlı eseriyle tanınan mutasavvıf.
Etkilediği isim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Etkilediği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Etkilediği isim
ALÂÜDDEVLE-i SİMNÂNÎ
Rükniyye tarikatının kurucusu, İranlı âlim ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER