el-EMÂLÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

el-EMÂLÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأمالي
ÛŞÎ
el-Emâlî adlı akaid risâlesiyle tanınan Mâtürîdî kelâmcısı, Hanefî fakihi ve muhaddis.
EMÂLÎ
Bir âlimin talebelerine hadisleri veya başka bilgileri yazdırmasıyla meydana gelen eser türü.
Eser üzerine en tanınmış Arapça şerhlerden birini yazan âlim
ALİ el-KĀRÎ
Tanınmış Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir ve kıraat âlimi.
Eser üzerine en tanınmış Türkçe şerhi yazan âlim
MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ
Sözlük yazarı ve tarihçi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
DÂVÛD-i KARSÎ
Çok yönlü Osmanlı âlim ve müderrisi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
RÂZÎ, Muhammed b. Ebû Bekir
Arap dili ve edebiyatı âlimi, müfessir.
Eser üzerine şerh yazan âlim
İBN CEMÂA, Muhammed b. Ebû Bekir
Şâfiî fakihi, hadis ve dil âlimi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
MUSANNİFEK
Osmanlı âlimi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
MÜNÂVÎ, Muhammed Abdürraûf
Hadis âlimi, fakih ve sûfî.
Eser üzerine şerh yazan âlim
NİKSÂRÎ
Tefsir ve kelâm âlimi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
EYYÛBÎZÂDE MUSTAFA
Müderris, Mostar müftülerinden.
Eser üzerine şerh yazan âlim
KARABÂĞÎ
Osmanlı âlimi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
NAHÎFÎ
Manzum Mes̱nevî tercümesiyle tanınan divan şairi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
ŞEM‘Î
Osmanlı âlimi ve Mes̱nevî şârihi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
ŞÜKRULLAH
Behcetü’t-tevârîḫ adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi ve kadısı.
Eser üzerine şerh yazan âlim
TOPALOĞLU, Bekir
Kelâm âlimi, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin kurucularından, idarî ve ilmî sorumlularından.
Eseri manzum olarak Türkçe'ye tercüme edip şerh eden âlim
LEÂLÎ AHMED ÇELEBİ
Osmanlı ulemâsından, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh ve kelâm âlimi.
Eseri Türkçe'ye tercüme eden âlim
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Eseri manzum olarak Uygurca'ya tercüme eden âlim
DÂMOLLA, Abdülkādir
Doğu Türkistanlı âlim, eğitimci ve şair.
Aynı başlığa sahip bir diğer eser
el-EMÂLÎ
Ebû Ali el-Kālî’nin (ö. 356/967) dil ve edebiyata dair eseri.
Aynı başlığa sahip bir diğer eser
el-EMÂLÎ
İbnü’ş-Şecerî’nin (ö. 542/1148) daha çok Arap dili ve edebiyatının çeşitli meselelerini ele aldığı eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER