er-RİSÂLE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

er-RİSÂLE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الرسالة
KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin
Mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi.
Eserin kaynak kişisi
DEKKĀK, Ebû Ali
Nîşâbur sûfîlerinden.
Eserin kaynak kişisi
NASRÂBÂDÎ, İbrâhim b. Muhammed
İlk devir sûfîlerinden, muhaddis.
Eserin kaynak kişisi
ŞİBLÎ, Ebû Bekir
İlk sûfîlerden.
Eserin kaynak kişisi
CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ
İlk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olan meşhur sûfî.
Etkilendiği eser
el-LÜMA‘
Ebû Nasr es-Serrâc’ın (ö. 378/988) tasavvufun temel konularına dair eseri.
Etkilendiği eser
KŪTÜ’l-KULÛB
Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) tasavvufa dair eseri.
Etkilendiği eser
HİLYETÜ’l-EVLİYÂ
Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 430/1038) zâhid ve sûfîlere dair eseri.
Etkilendiği isim
SÜLEMÎ, Muhammed b. Hüseyin
Horasanlı sûfî, müfessir ve muhaddis.
Eseri şerh eden kişi
ZEKERİYYÂ el-ENSÂRÎ
Şâfiî fakihi.
Eseri şerh eden kişi
GÎSÛDIRÂZ
Hindistanlı mutasavvıf, Çiştî şeyhi.
Etkilediği eser
İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.
Etkilediği eser
TEZKİRETÜ’l-EVLİYÂ
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) evliya menkıbelerine dair eseri.
Etkilediği eser
ŞİFÂÜ’s-SÂİL
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) tasavvuf konusundaki eseri.
Etkilediği eser
NEFEHÂTÜ’l-ÜNS
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) sûfî tabakat kitabı.
Etkilediği eser
RÛHU’l-MEÂNÎ
Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî’nin (ö. 1270/1854) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
ABDÜNNÂFİ İFFET EFENDİ
Son devir Osmanlı devlet ve ilim adamı.
Eseri Urduca’ya tercüme eden isim
PÎR MUHAMMED HASAN
Pakistanlı yazar, nâşir ve mütercim.
Eseri Almanca’ya tercüme eden isim
HARTMANN, Richard
Alman şarkiyatçısı.
Eserde incelenen temel konu
HAL
İlâhî bir lutuf olarak sâlikin kalbine gelen his ve bunun ruh ve bedenine yansıması anlamında bir tasavvuf terimi.
Eserde incelenen temel konu
MAKAM
Kararlı ve düzenli çabalarla kazanılan ahlâk ilkesi veya sülûkün mertebeleri anlamında bir tasavvuf terimi.
Eserde incelenen temel konu
ISTILÂHÂTÜ’s-SÛFİYYE
Tasavvuf terimlerini açıklayan eserlerin ortak adı.
Eseri ihtisar eden kişi
İBNÜ’t-TÜRKMÂNÎ, Alâeddin
Hanefî kādılkudâtı, muhaddis ve müfessir.
Etkilediği isim
İZZEDDİN el-KÂŞÎ
Mutasavvıf-şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER