HÂRİS b. MİSKÎN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂRİS b. MİSKÎN

الحارث بن مسكين
Müellif:
HÂRİS b. MİSKÎN
Müellif: MEHMET ERDOĞAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-miskin
MEHMET ERDOĞAN, "HÂRİS b. MİSKÎN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-miskin (17.07.2024).
Kopyalama metni

154 (771) yılında doğdu. Emevîler’in Mısır valisi Abdülazîz b. Mervân’ın torunu olan Muhammed b. Zebbân b. Abdülazîz’in mevlâsıdır. İlim tahsiline ileri yaşlarda başladı. Süfyân b. Uyeyne, Eşheb el-Kaysî, İbn Vehb, İbnü’l-Kāsım gibi âlimlerden hadis rivayet etti; ayrıca bu son iki hocasından fıkıh öğrendi. Güvenilir bir râvi kabul edilen Hâris Mısır ve Bağdat’ta hadis dersleri verdi; kendisinden Ebû Dâvûd, Nesâî, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya‘lâ el-Mevsılî, İbn Vaddâh, Ebû Hâtim er-Râzî gibi âlimler rivayette bulundular.

Halife Me’mûn’un Mısır seferi esnasında vezir Fazl b. Mervân’ın başkanlığında mezâlim mahkemesi kuruldu, Hâris de kadılık görevi verilmek üzere meclise çağrıldı. Yöneticilerin haksızlığına uğrayan bir kişinin Hâris’i şahit göstermesi ve onun da idareciler aleyhine ifade vermesi üzerine halk galeyana geldi. Halifenin huzuruna çıkarılan Hâris, idarecilerin halka zulmettiğini burada da tekrar edince isyana sebebiyet verebileceği endişesiyle Bağdat’a sürüldü (217/832). Daha sonra burada halku’l-Kur’ân’la ilgili resmî görüşü benimsemediği için hapsedildi. Mütevekkil-Alellah halife olunca onu serbest bırakarak (232/847) Mısır (Kahire) kadılığı ile görevlendirdi. Hâris’in bu görevi sürekli reddetmesi üzerine kadılık makamı beş yıl boyunca boş kaldı. Nihayet arkadaşlarının ısrarı üzerine Fustat’a giderek göreve başladı (10 Cemâziyelevvel 237/9 Kasım 851).

Devlet adamlarından mümkün olduğu kadar uzak duran, görüştüğü zamanlarda da doğruyu söylemekten çekinmeyen Hâris, kadılığı sırasında adaletten sapmamaya büyük özen gösterdi ve bid‘atlarla mücadele etti. Mensubu bulunduğu Mâlikî mezhebinin görüşlerine uygun olarak verdiği bir hükmün, huzurundaki fakihlerle istişare ettikten sonra halife tarafından bozulması üzerine görevinden ayrıldı (245/859). Hâris b. Miskîn 27 Rebîülevvel 250 (8 Mayıs 864) tarihinde vefat etti.

Hâris’in Eşheb el-Kaysî, İbn Vehb ve İbnü’l-Kāsım’ın ittifak ettiği görüşlerle ilgili bir eser kaleme almış olduğu kaynaklarda zikredilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 392.

, III, 240, 326.

, III, 90.

, s. 353-359; a.e. (Guest), s. 462, 467-475, 502-505.

, VIII, 182.

, VIII, 216-218.

, s. 158.

, I, 569-577.

, II, 56-57.

, V, 281-285.

, XII, 54-58.

a.mlf., , II, 514-515.

, II, 113-114.

, s. 107.

, II, 156-158.

, II, 289, 331.

, I, 308; II, 144.

, II, 121.

, I, 67.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 199 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER