İBN HAZM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN HAZM ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن حزم
Benimsediği ve sistemleştirdiği ekol
ZÂHİRİYYE
Dâvûd b. Ali ez-Zâhirî (ö. 270/884) tarafından kurulan fıkıh mezhebi.
el-İHKÂM
İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) fıkıh usulüne dair eseri.
el-MUHALLÂ
İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) Zâhirî bakış açısına göre kaleme aldığı fıkıh kitabı.
el-FASL
İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) dinler ve mezheplere dair eseri.
MÜDÂVÂTÜ’n-NÜFÛS
İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) ahlâka dair eseri.
Şer‘î delil olarak kabul etmediği ictihad metodu
KIYAS
Bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmayı ifade eden mantık, fıkıh ve dil bilimi terimi.
Dini anlama konusunda şiddetle karşı çıktığı tavır
TAKLİD
Bir âlimin görüşünü delilsiz kabul etmek anlamında fıkıh usulü terimi.
Karşılıklı münazaralarda bulunduğu âlim
BÂCÎ
Endülüs Mâlikî fakihlerinin önde gelenlerinden, muhaddis ve edip.
Karşılıklı münazaralarda bulunduğu âlim
MEKKÎ b. EBÛ TÂLİB
Tefsir ve kıraat âlimi.
Babasının vezirlik yaptığı dönemin başveziri
MANSÛR, İbn Ebû Âmir
Endülüs Emevî Devleti’nin başveziri.
Çağdaşı
İBN ABDÜLBER en-NEMERÎ
Endülüslü muhaddis, münekkit, edip, tarihçi ve Mâlikî fakihi.
Hocası
İBN DERRÂC
Endülüslü şair.
İBNÜ’l-FARADÎ
Tarihçi, edip, fakih ve hadis hâfızı.
Hocası
İBNÜ’s-SAFFÂR, Ebü’l-Velîd
Hadis ve fıkıh âlimi, kadı.
Hocası
MEÂFİRÎ
Kıraat âlimi.
Öğrencisi
HUMEYDÎ, Muhammed b. Fütûh
Hadis, tarih ve fıkıh âlimi.
Çağdaşı
SÂİD el-ENDELÜSÎ
Endülüslü kadı, tarihçi, matematikçi ve astronomi bilgini.
Reddiye yazdığı şahıs
İBN NAĞRÎLE
Endülüslü yahudi cemaati lideri, vezir, din âlimi, dil bilimci ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER