İBN İSHAK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN İSHAK ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن إسحاق
Hocası
ÂSIM b. ÖMER b. HATTÂB
Hz. Ömer’in oğlu, sahâbî.
Hocası
KĀSIM b. MUHAMMED b. EBÛ BEKİR
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Hocası
EBÂN b. OSMAN b. AFFÂN
Medine valisi, muhaddis tâbiî.
Hocası
MUHAMMED el-BÂKIR
İsnâaşeriyye’nin beşinci ve İsmâiliyye’nin dördüncü imamı.
Hocası
EBÛ SELEME b. ABDURRAHMAN b. AVF
Hadis hâfızı, Medineli yedi tâbiîn fakihinden biri.
Hocası
NÂFİ‘
Abdullah b. Ömer’in âzatlı kölesi, tâbiî.
Hocası
ATÂ b. YESÂR
Tâbiîn devri fıkıh ve hadis âlimlerinden.
Hocası
ABDURRAHMAN b. ESVED
Fakih tâbiî.
Hocası
SÂLİM b. ABDULLAH b. ÖMER
Medineli tâbiî fakihi.
Hocası
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Hocası
SAÎD b. MÜSEYYEB
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Hocası
YEZÎD b. EBÛ HABÎB
Tâbiîn âlimi, muhaddis.
Kendisini eleştiren âlim
HİŞÂM b. URVE
Muhaddis tâbiî.
Kendisini eleştiren âlim
MÂLİK b. ENES
Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis.
Küçüklüğünde hocalığını üstlendiği halife
MEHDÎ-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (775-785).
Rivayetlerinde en çok tenkit edildiği husus
TEDLÎS
Râvinin, hocasından işitmediği bir hadisi ondan duymuş gibi nakletmesi anlamında bir terim.
Eserini yeniden tertip eden âlim
İBN HİŞÂM
es-Sîretü’n-nebeviyye adlı eseriyle meşhur olan tarihçi, dil ve ensâb âlimi.
SİYER ve MEGĀZÎ
Hz. Peygamber’in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasî ve askerî mücadelelerini konu alan bilim dalı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER