İBRÂHİM b. EDHEM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBRÂHİM b. EDHEM ile İLİŞKİLİ MADDELER

إبراهيم بن أدهم
EDHEMİYYE
İbrâhim b. Edhem’e (ö. 161/777-78) nisbet edilen bir tarikat.
Müridi
ŞAKĪK-ı BELHÎ
Horasanlı sûfî.
Yeğeni
İBN KÜNÂSE
İlk Abbâsî dönemi şairlerinden şiir ve hadis râvisi.
Çağdaşı
FUDAYL b. İYÂZ
Horasan’ın ilk büyük sûfîlerinden.
Çağdaşı
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Çağdaşı
RÂBİA el-ADEVİYYE
Basralı kadın sûfî.
Çağdaşı
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Çağdaşı
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Rivayet ettiği hadisleri derleyen kişi
İBN MENDE, Ebû Abdullah
Hadis hâfızı.
Menâkıbını kaleme alan isim
NÛREDDİN er-RÂNÎRÎ
Hindistan kökenli Açeli mutasavvıf.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
ZÜHD
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
Çağdaşı
EBÂN b. YEZÎD
Hadis hâfızı.
Çağdaşı
MÂLİK b. DÎNÂR
İlk zâhidlerden.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
EVZÂÎ
Evzâiyye mezhebinin kurucusu, fıkıh ve hadis âlimi.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
İBNÜ’l-MU‘TEMİR
Hadis hâfızı, tâbiî.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
EBÛ İSHAK es-SEBÎÎ
Kûfeli hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
KATÂDE b. DİÂME
Müfessir tâbiî.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
MUHAMMED b. ACLÂN
Muhaddis ve fakih tâbiî.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
MÛSÂ b. UKBE
İlk megāzî müelliflerinden, tâbiî.
Hadis rivayet ettiği kişi
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Etkilediği isim
SERÎ es-SAKATÎ
Bağdatlı ilk sûfîlerden.
Menâkıbını kaleme alan isim
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
Menâkıbına yer verilen eser
TEZKİRETÜ’l-EVLİYÂ
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) evliya menkıbelerine dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER