İSFERÂYÎNÎ, İsâmüddin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İSFERÂYÎNÎ, İsâmüddin ile İLİŞKİLİ MADDELER

عصام الدين الإسفراييني
Soyundan geldiği âlim
İSFERÂYÎNÎ, Ebû İshak
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Hocası
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
İntisap ettiği şeyh
UBEYDULLAH AHRÂR
Nakşibendî şeyhi.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
eş-ŞEMSİYYE
Ali b. Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî’nin (ö. 675/1277) mantığa dair risâlesi.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
MİFTÂHU’l-ULÛM
Ebû Ya‘kūb es-Sekkâkî’nin (ö. 626/1229) Arap grameri ve belâgatına dair eseri.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
el-KÂFİYE
İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) Arap nahvine dair muhtasarı.
Risâletü’l-istiʿâre (er-Risâletü’s-Semerḳandiyye) adlı eseri üzerine şerh yazdığı âlim
SEMERKANDÎ, Ebü’l-Kāsım
Ferâʾidü’l-fevâʾid adlı eseriyle tanınan Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Risâle fî ʿilmi’l-mecâz adlı eseri üzerine şerh yazan âlim
ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Şerḥu Risâleti’l-istiʿâre'si üzerine hâşiye yazan âlim
HALİL FEVZİ EFENDİ
Osmanlı âlimi, Mecelle Cemiyeti âzası.
Ḥâşiye ʿalâ şerḥi’s-Saʿd ʿale’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye'si üzerine hâşiye yazan âlim
VELİYYÜDDİN CÂRULLAH
Osmanlı âlimi, kadı, fakih ve mantıkçı.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-MUHASSAL
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) kelâma dair eseri.
Üzerine hâşiyeler yazdığı eser
ENVÂRÜ’t-TENZÎL ve ESRÂRÜ’t-TE’VÎL
Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Kur’an tefsiri.
Üzerine şerh yazdığı eser
TAVÂLİU’l-ENVÂR
Kādî Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) kelâm ilmine dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri.
Üzerine şerh ve hâşiye yazdığı eser
eş-ŞÂFİYE
İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) Arap sarfına dair muhtasar eseri.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
TENKĪHU’l-USÛL
Sadrüşşerîa’nın (ö. 747/1346) fıkıh usulüne dair eseri.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
VİKĀYETÜ’r-RİVÂYE
Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel Ubeydullah el-Mahbûbî el-Buhârî’nin (ö. 730/1329-30) Hanefî mezhebinin temel metinlerinden biri olan eseri.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
AKĀİDÜ’n-NESEFÎ
Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) akaide dair risâlesi.
Ḥâşiye ʿalâ Envâri’t-tenzîl'i üzerine hâşiye yazan âlim
KEVÂKİBÎ, Muhammed b. Hasan
Hanefî fakihi.
Şerḥu Risâleti’l-istiʿâre'si üzerine hâşiye yazan âlim
İBN ÂŞÛR, Muhammed Tâhir
Tunuslu müftü, edip ve şair.
Şerḥu Risâleti’l-istiʿâre'si üzerine hâşiye yazan âlim
SABBÂN
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Şerḥu’r-Risâleti’l-Vażʿiyye li’l-Îcî'si üzerine hâşiye yazan âlim
EYYÛBÎZÂDE MUSTAFA
Müderris, Mostar müftülerinden.
Ḥâşiye ʿalâ Cüzʾi ʿAmme min tefsîri’l-Beyżâvî'si üzerine hâşiye yazan âlim
FEYZULLAH EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
el-Ferîd fi’n-naḥv adlı eseri üzerine şerh yazan âlim
GÖZÜBÜYÜKZÂDE İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlim ve müderrisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER