« Madde sayfasına git

KEMALPAŞAZÂDE ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Döneminde görev yaptığı padişah
SELİM I
Osmanlı padişahı (1512-1520).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Selefi
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
Osmanlı müftüsü ve âlimi.
Mısır'ın tahririnde yardımcısı olarak görev yaptığı kişi
HAYIR BEY
Osmanlılar’ın ilk Mısır beylerbeyi.
Hocası
MOLLA LUTFİ
Osmanlı âlimi.
Hocası
KESTELÎ
Osmanlı âlimi.
Hocası
HATİBZÂDE MUHYİDDİN EFENDİ
Fıkıh ve kelâm âlimi.
Hocası
MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Osmanlı düşünce geleneğinde ekolüne mensup olduğu âlim
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Talebesi
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Talebesi
CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ
Kanûnî Sultan Süleyman devrinin tanınmış âlimi.
Talebesi
MUSLİHUDDİN MUSTAFA
Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusu, Şeyh Vefâ diye tanınan mutasavvıf, âlim ve şair.
İlk görev yaptığı Yeniçeri Ocağı'nın süvari kısmı
ALTI BÖLÜK
Yeniçeri Ocağı’nın süvari kısmını teşkil eden altı sınıfın adı.
II. Bayezid'in talebiyle Türkçe olarak yazdığı Osmanlı tarihi
TEVÂRÎH-i ÂL-i OSMÂN
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan başlayarak yazılan bazı tarihlerin ortak adı.
Farsça dil bilgisine dair Türkçe eseri
DEKĀİKU’l-HAKĀİK
Kemalpaşazâde’nin (ö. 940/1534) bazı Farsça eş anlamlı ve eş sesli kelimeler arasındaki anlam farklarına dair Türkçe eseri.
Tercüme ettiği kaside
KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Bûsîrî’nin (ö. 695/1296 [?]) Hz. Peygamber için yazdığı ünlü kaside.
Hakkında olumlu fetva verdiği sûfî
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Ma'nevî adlı eserini inceleyerek hakkında olumlu ifadeler kullandığı mutasavvıf
İBRÂHİM GÜLŞENÎ
Halvetiyye-Gülşeniyye tarikatının kurucusu, şair.
Katline fetva verdiği kişi
MOLLA KĀBIZ
Hz. Îsâ’nın Hz. Muhammed’den üstün olduğu fikrini ileri sürüp yaymaya çalışan kişi.
Katline fetva verdiği şeyh
İSMÂİL MA‘ŞÛKĪ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
Hulûl inancını savunduğu için aleyhinde fetva verdiği şeyh
BÜNYÂMİN AYÂŞÎ
XVI. yüzyıl Bayramî-Melâmî şeyhlerinden.
Aleyhinde fetva verdiği Melâmî şeyhi
PÎR ALİ AKSARÂYÎ
Bayramî Melâmîliği’ne mensup sûfî.
Ders verdiği medreselerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Kadılık yaptığı yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER