KEMALPAŞAZÂDE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KEMALPAŞAZÂDE ile İLİŞKİLİ MADDELER

DEKĀİKU’l-HAKĀİK
Kemalpaşazâde’nin (ö. 940/1534) bazı Farsça eş anlamlı ve eş sesli kelimeler arasındaki anlam farklarına dair Türkçe eseri.
Döneminde şeyhülislâmlık yaptığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Hocası
MOLLA LUTFİ
Osmanlı âlimi.
Hocası
KESTELÎ
Osmanlı âlimi.
Talebesi
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Talebesi
CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ
Kanûnî Sultan Süleyman devrinin tanınmış âlimi.
Şeyhülislâmlık vazifesindeki selefi
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
Osmanlı müftüsü ve âlimi.
Şeyhülislâmlık vazifesindeki halefi
SÂDÎ ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Katline fetva verdiği şahıs
MOLLA KĀBIZ
Hz. Îsâ’nın Hz. Muhammed’den üstün olduğu fikrini ileri sürüp yaymaya çalışan kişi.
Katline fetva verdiği şahıs
İSMÂİL MA‘ŞÛKĪ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
Eser verdiği yazım türü
TEVÂRÎH-i ÂL-i OSMÂN
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan başlayarak yazılan bazı tarihlerin ortak adı.
ŞEYHÜLİSLÂM
Osmanlılar’da ilmiye teşkilâtının başındaki âlimin unvanı.
Döneminde görev yaptığı padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Döneminde görev yaptığı padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Hocası
HATİBZÂDE MUHYİDDİN EFENDİ
Fıkıh ve kelâm âlimi.
Hocası
MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Talebesi
LEÂLÎ AHMED ÇELEBİ
Osmanlı ulemâsından, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh ve kelâm âlimi.
Talebesi
BOSTAN ÇELEBİ
Osmanlı âlimi ve tarihçi.
Osmanlı düşünce geleneğinde ekolüne mensup olduğu âlim
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Mısır'ın tahririnde yardımcısı olarak görev yaptığı devlet adamı
HAYIR BEY
Osmanlılar’ın ilk Mısır beylerbeyi.
Üzerine eleştirel mahiyette şerh yazdığı eser
TENKĪHU’l-USÛL
Sadrüşşerîa’nın (ö. 747/1346) fıkıh usulüne dair eseri.
Üzerine eleştirel mahiyette şerh yazdığı eser
VİKĀYETÜ’r-RİVÂYE
Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel Ubeydullah el-Mahbûbî el-Buhârî’nin (ö. 730/1329-30) Hanefî mezhebinin temel metinlerinden biri olan eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-FERÂİZÜ’s-SİRÂCİYYE
Hanefî fakihi Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî’nin (ö. 596/1200'den sonra) İslâm miras hukukuna dair eseri.
Türkçe'ye tercüme ettiği kaside
et-TANTARÂNİYYE
Tantarânî (ö. 485/1092) tarafından Selçuklu Veziri Nizâmülmülk için yazılan methiye.
Türkçe'ye tercüme ettiği kaside
KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’nin (ö. 695/1296 [?]) Hz. Peygamber için yazdığı ünlü kaside.
Hakkında olumlu fetva verdiği sûfî
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Soruşturma sürecinde hakkında olumlu değerlendirmede bulunduğu mutasavvıf
İBRÂHİM GÜLŞENÎ
Halvetiyye-Gülşeniyye tarikatının kurucusu, şair.
Çağdaşı
SÜNBÜL SİNAN
Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusu.
Bazı görüşlerini tenkit eden çağdaşı
ÇİVİZÂDE MUHYİDDİN MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hulûl inancını savunduğu için aleyhinde fetva verdiği şeyh
BÜNYÂMİN AYÂŞÎ
XVI. yüzyıl Bayramî-Melâmî şeyhlerinden.
Aleyhinde fetva verdiği Melâmî şeyhi
PÎR ALİ AKSARÂYÎ
Bayramî Melâmîliği’ne mensup sûfî.
Ders verdiği medreselerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER