KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الكريم بن هوازن القشيري
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Şeyhi
DEKKĀK, Ebû Ali
Nîşâbur sûfîlerinden.
Şeyhi
SÜLEMÎ, Muhammed b. Hüseyin
Horasanlı sûfî, müfessir ve muhaddis.
Hocası
İBN FÛREK
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin görüşlerini sistemleştiren Eş‘arî âlimi.
Hocası
İSFERÂYÎNÎ, Ebû İshak
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Hocası
HÂKİM en-NÎSÂBÛRÎ
el-Müstedrek adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı.
Hocası
ABDÜLKĀHİR el-BAĞDÂDÎ
Meşhur Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi ve matematik bilgini.
Müridi ve talebesi
EBÛ ALİ el-FÂRMEDÎ
Nakşibendî silsilesinin önemli sûfîlerinden biri.
Talebesi
NÎSÂBÛRÎ, Selmân b. Nâsır
Eş‘arî kelâmcısı.
Çağdaşı
CÜVEYNÎ, İmâmü’l-Haremeyn
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Damadı
FÛREKÎ
Eş‘ariyye kelâmcısı.
Çağdaşı
HÜZELÎ
Kıraat âlimi.
Çağdaşı
KÜNDÜRÎ
Selçuklu veziri.
Çağdaşı
EBÛ SAÎD-i EBÜ’l-HAYR
Tekke âdâbını tesbit eden ve düzenlediği semâ meclislerinde okuduğu âşıkane rubâîlerle tanınan Horasanlı mutasavvıf.
Çağdaşı
HEREVÎ, Hâce Abdullah
Mutasavvıf şair ve âlim.
Çağdaşı
İBN HAMEVEYH, Muhammed
Mutasavvıf, Eyyûbîler döneminde önemli görevlerde bulunmuş bir sûfî ve ulemâ ailesinin ceddi.
Çağdaşı
KÛHÎ-i ŞÎRÂZÎ
İranlı sûfî.
Etkilediği isim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Torunu
ABDÜLGĀFİR el-FÂRİSÎ
Muhaddis, Şâfiî fakihi ve tarihçi.
Etkilediği eser
ARÂİSÜ’l-BEYÂN
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) Arapça işârî tefsiri.
Eser verdiği konu
ESMÂ-i HÜSNÂ
Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabir.
Eser verdiği konu
İŞÂRÎ TEFSİR
Sûfînin kalbine doğduğu kabul edilen işaretlere dayanarak âyetleri yorumlaması; mutasavvıfların bu yöntemle yaptıkları tefsirler için kullanılan bir tabir.
Etkilendiği eser
HAKĀİKU’t-TEFSÎR
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin (ö. 412/1021) tasavvufî tefsiri.
Etkilediği isim
İBN ACÎBE
Faslı âlim, müfessir, Şâzelî-Derkāvî şeyhi.
Etkilediği isim
NESEFÎ, Necmeddin
Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir, kelâmcı.
Talebesi
MÜTEVELLÎ, Abdurrahman b. Me’mûn
Şâfiî fakihi ve Eş‘arî kelâmcısı.
Eserini ihtisar eden kişi
RÂZÎ, Muhammed b. Ebû Bekir
Arap dili ve edebiyatı âlimi, müfessir.
Eserini Urduca’ya tercüme eden isim
PÎR MUHAMMED HASAN
Pakistanlı yazar, nâşir ve mütercim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER