MA‘KIL b. SİNÂN

معقل بن سنان
Müellif:
MA‘KIL b. SİNÂN
Müellif: AHMET YÜCEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2003
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 14.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/makil-b-sinan
AHMET YÜCEL, "MA‘KIL b. SİNÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/makil-b-sinan (14.07.2020).
Kopyalama metni
Gatafân kabilesinin Eşca‘ koluna mensup olup Ebû Abdurrahman, Ebû Yezîd, Ebû Îsâ ve Ebû Sinân künyeleriyle de anılır. Kabilesinde ilk müslüman olanlardandır. Resûl-i Ekrem tarafından Benî Hilâl b. Âmir’e İslâm davetçisi olarak gönderilen Ma‘kıl Mekke’nin fethinde kabilesinin sancağını taşıdı; fetihten sonra bir müddet orada kaldı, ardından Medine’ye döndü. Kaynaklarda bir süre Kûfe’de kaldığı, Hz. Ömer döneminde tekrar Medine’ye gelip yerleştiği kaydedilmektedir. Emevîler devrinde Medine valisi tarafından Yezîd b. Muâviye’ye biat etmek üzere gönderilen heyette yer aldı. Emevî kumandanlarından Müslim b. Ukbe’ye kendilerine istemeyerek biat ettiklerini söyledi ve Yezîd’in başta içki olmak üzere bazı haramları işlediğini anlattı. Daha sonra Yezîd b. Muâviye’ye karşı muhalefetleri giderek büyüyen Medineliler, valiyi ve Yezîd’i görevden uzaklaştırma kararı alıp ensardan Abdullah b. Hanzale’ye biat ettiler. Fakat bu seçim ensara üstünlük sağladığı için huzursuzluğa yol açtı. Bunun üzerine Kureyş ve mevâlîsinin başına Abdullah b. Mutî‘, muhacirlerin başına Ma‘kıl b. Sinân getirildi. Yezîd b. Muâviye ile Medineliler arasındaki anlaşmazlık Harre Savaşı’na sebep oldu. Medineliler’le Emevî kuvvetleri arasında Harretüvâkım’da cereyan eden savaşta Emevî kumandan Müslim b. Ukbe galip geldi ve ertesi günü Kubâ’da Medineliler’den biat aldı. Buna karşı çıkan bazı kişilerle birlikte Ma‘kıl b. Sinân da öldürüldü. Ma‘kıl’in Nevfel b. Mûsâ tarafından öldürüldüğü kaydedilir.

Cesaretiyle tanınan Ma‘kıl b. Sinân Hz. Peygamber’den hadis rivayet etmiş, kendisinden de Alkame b. Kays, Mesrûk b. Ecda‘, Esved b. Yezîd, Sâlim b. Abdullah, Hasan-ı Basrî gibi âlimler rivayette bulunmuştur. Ma‘kıl’in rivayetleri Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Nesâî’nin es-Sünen’lerinde yer almıştır.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, IV, 282-283; VI, 55; İbn Hazm, Cemhere, s. 249; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe (Bennâ), V, 230-231; Mizzî, Tehẕîbü’l-Kemâl, XXVIII, 273-274; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, II, 576-577; İbn Hacer, el-İṣâbe, III, 446; Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Harre Savaşı”, DİA, XVI, 245-246.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2003 yılında Ankara'da basılan 27. cildinde, 444 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER