AHMET YÜCEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET YÜCEL

Müellif toplam 22 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AVÂLÎ
Âlî isnadla rivayet edilen hadisleri toplayan kitap türü.
FÎRÛZ ed-DEYLEMÎ
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’yi öldüren sahâbî.
HÂRİS b. EBÛ ÜSÂME
Hadis hâfızı ve tarihçi.
HASAN-ı BASRÎ / 5. Bölüm: Hadis İlmindeki Yeri
Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.
HUMEYDÎ, Abdullah b. Zübeyr
Hadis hâfızı ve fakih.
HUMEYDÎ, Muhammed b. Fütûh
Hadis, tarih ve fıkıh âlimi.
İBN AVN, Abdullah
Hadis âlimi.
İBN SÎRÎN
Rüya tabiriyle tanınan hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
İBNÜ’l-ARABÎ, Ebû Bekir / 3. Bölüm: Hadis İlmindeki Yeri
Endülüslü Mâlikî fakihlerinin önde gelenlerinden, muhaddis.
İHBÂR
Genellikle hadisin kıraat yoluyla rivayet edildiğini gösteren terim.
KĀLE
Hadisin semâ, kıraat gibi tahammül yollarıyla rivayet edildiğini veya rivayette tedlîs yapıldığını gösteren terim.
KİTÂBET
Sahâbe ve büyük tâbiîler zamanında hadislerin yazılmasını ifade eden terim.
LEYSE bi-ŞEY’
Genellikle metrûk râviler hakkında kullanılan cerh terimi.
MAKBUL
Hadisin sahih veya hasen, râvinin de güvenilir olduğunu ifade eden terim.
MA‘KIL b. SİNÂN
Harre Savaşı’nda öldürülen sahâbî.
MUZTARİB
Sened ve metinlerinde çözülemeyen ihtilâflar barındıran hadis.
MÜTTEFEKUN ALEYH
Bir hadisin hem Buhârî hem Müslim’in el-Câmi‘u’ṣ-ṣaḥîḥ’lerinde yer aldığını ifade eden terim.
RÛDÂNÎ
Hadis ve astronomi âlimi.
SADÛK
Râvinin genellikle güvenilir olduğunu ifade eden terim.
SİKA
Râvinin güvenilir olduğunu ifade eden hadis terimi.
SİLSİLETÜ’z-ZEHEB
En güvenilir isnad anlamında kullanılan bir hadis tabiri.
ŞEYH
Ta‘dîlin en aşağı derecelerini ifade eden hadis terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER