« Madde sayfasına git

MOLLA FENÂRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde müderrislik ve Bursa kadılığı yaptığı padişah
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Döneminde Bursa kadılığı yaptığı padişah
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Döneminde müftülük yaptığı padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
FUSÛLÜ’l-BEDÂYİ‘
Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) fıkıh usulüne dair eseri.
Oğlu ve öğrencisi
MEHMED ŞAH FENÂRÎ
Molla Fenârî’nin oğlu, fıkıh ve dil âlimi.
Torunu
HASAN ÇELEBİ, Fenârî
Molla Fenârî’nin torunu, dilci, kelâm ve fıkıh âlimi.
Torunu
FENÂRÎ, Alâeddin
Osmanlı âlimi, kazasker.
Oğlunun torunu
FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlunun torunu
FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN MEHMED ŞAH
Osmanlı âlimi, kazasker.
Hocası
ALÂEDDİN ALİ ESVED
Sultan Murad Hudâvendigâr devrinin meşhur âlimlerinden.
Hocası
CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ
Osmanlılar’ın ilk devrinde yetişen tefsir, lugat, edebiyat ve tıp âlimi.
Hocası
BÂBERTÎ
Tanınmış Hanefî fakihi.
Birlikte Mısır'a gittiği kişi
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf
Arap dili, kelâm ve fıkıh âlimi.
Hac dönüşü bir müddet Kahire'de kalmasını sağlayan kişi
ŞEYH el-MAHMÛDÎ
Memlük sultanı (1412-1421).
Kahire'de icâzet verdiği öğrencisi
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Öğrencisi
İBN ARABŞAH, Şehâbeddin
Tarihçi, edip ve şair.
Öğrencisi
KADIZÂDE-i RÛMÎ
Matematikçi ve astronom.
Öğrencisi
KUTBÜDDİNZÂDE İZNİKÎ
Osmanlı âlimi ve mutasavvıfı.
Öğrencisi
KÂFİYECİ
Osmanlı âlimi.
Öğrencisi
EMÎR SULTAN
Bursalı meşhur sûfî, Yıldırım Bayezid’in damadı.
Öğrencisi
MOLLA YEGÂN
Osmanlı âlimi.
Tasavvuf düşüncesinin şekillenmesinde tesiri olan sûfî
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Anadolu'daki temsilcileri arasında sayıldığı düşünce hareketi
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Babasından Miftâḥu’l-ġayb adlı eserini okuduğu ve daha sonra okutup şerhettiği âlim
SADREDDİN KONEVÎ
Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi.
Okuyup okuttuğu ve şerhettiği eser
MİFTÂHU’l-GAYB
Sadreddin Konevî’nin (ö. 673/1274) Allah-âlem ilişkisinde ilâhî bilginin yeri ve değerine dair Arapça eseri.
Okuttuğu eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Hilâfet aldığı tarikat
SAFEVİYYE
Safiyyüddîn-i Erdebîlî (ö. 735/1334) tarafından kurulan ve XVI. yüzyılın başında İran’da Safevî Devleti’ne dönüşen bir tarikat.
Hilâfet aldığı tarikat
RİFÂİYYE
Ahmed er-Rifâî’ye (ö. 578/1182) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk tarikatlarından biri.
İntisap ettiği tarikat
ZEYNİYYE
Sühreverdiyye tarikatının Zeynüddin el-Hâfî’ye (ö. 838/1435) nisbet edilen bir kolu.
Bağlı olduğu ekol
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Şerh yazdığı eser
el-FERÂİZÜ’s-SİRÂCİYYE
Hanefî fakihi Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî’nin (ö. 596/1200'den sonra) İslâm miras hukukuna dair eseri.
er-Risâletü’l-Esîriyye fi’l-mantık adıyla bilinen eserine şerh yazdığı âlim
EBHERÎ, Esîrüddin
Filozof, astronom ve matematikçi.
Karamanoğlu II. Mehmed Bey'le birlikte giderek on yıldan fazla ders verdiği yer
KARAMAN
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il.
Vefat ettiği yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER