MOLLA FENÂRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MOLLA FENÂRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

FUSÛLÜ’l-BEDÂYİ‘
Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) fıkıh usulüne dair eseri.
Oğlu ve talebesi
MEHMED ŞAH FENÂRÎ
Molla Fenârî’nin oğlu, fıkıh ve dil âlimi.
Torunu
HASAN ÇELEBİ, Fenârî
Molla Fenârî’nin torunu, dilci, kelâm ve fıkıh âlimi.
Torunu
FENÂRÎ, Alâeddin
Osmanlı âlimi, kazasker.
Hocası
ALÂEDDİN ALİ ESVED
Sultan Murad Hudâvendigâr devrinin meşhur âlimlerinden.
Hocası
CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ
Osmanlılar’ın ilk devrinde yetişen tefsir, lugat, edebiyat ve tıp âlimi.
Hocası
BÂBERTÎ
Tanınmış Hanefî fakihi.
Talebesi
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Talebesi
KADIZÂDE-i RÛMÎ
Matematikçi ve astronom.
Talebesi
KÂFİYECİ
Osmanlı âlimi.
Hocası
MUHAMMED b. MÜBÂREKŞAH
Mantık ve kelâm alanında yaptığı çalışmalarla tanınan âlim.
Müridi olduğu şeyh
SOMUNCU BABA
Safevî şeyhi, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin mürşidi, âlim.
Talebesi
İBN ARABŞAH, Şehâbeddin
Tarihçi, edip ve şair.
Talebesi
KUTBÜDDİNZÂDE İZNİKÎ
Osmanlı âlimi ve mutasavvıfı.
Talebesi
EMÎR SULTAN
Bursalı meşhur sûfî, Yıldırım Bayezid’in damadı.
Talebesi
MOLLA YEGÂN
Osmanlı âlimi.
Talebesi
BİSTÂMÎ, Abdurrahman b. Muhammed
Tasavvufî ve tarihî eserleri yanında harflerin sihrî fonksiyonlarına ve cifr, simya, vefk gibi bâtınî konulara dair eserleriyle tanınan sûfî müellif.
Birlikte Mısır'a gittiği kişi
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf
Arap dili, kelâm ve fıkıh âlimi.
Oğlunun torunu
FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlunun torunu
FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN MEHMED ŞAH
Osmanlı âlimi, kazasker.
Üzerine şerh yazdığı eser
MİFTÂHU’l-GAYB
Sadreddin Konevî’nin (ö. 673/1274) Allah-âlem ilişkisinde ilâhî bilginin yeri ve değerine dair Arapça eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-FERÂİZÜ’s-SİRÂCİYYE
Hanefî fakihi Muhammed b. Muhammed es-Secâvendî’nin (ö. 596/1200'den sonra) İslâm miras hukukuna dair eseri.
Tasavvuf düşüncesinin şekillenmesinde tesiri olan sûfî
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Anadolu'daki temsilcileri arasında sayıldığı düşünce hareketi
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Döneminde müderrislik ve Bursa kadılığı yaptığı padişah
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Döneminde Bursa kadılığı yaptığı padişah
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Döneminde müftülük yaptığı padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Hac dönüşü bir müddet Kahire'de kalmasını sağlayan hükümdar
ŞEYH el-MAHMÛDÎ
Memlük sultanı (1412-1421).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER