AHMET GÜNER - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET GÜNER

Müellif toplam 28 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÛMETÜLCENDEL
Kuzey Arabistan’da Hicaz-Suriye kervan yolu üzerinde bulunan eski bir ticaret merkezi.
EBÛ KÂLÎCÂR
Büveyhî hükümdarı (1044-1048).
HÂFIZ-LİDÎNİLLÂH
Fâtımî halifesi (1131-1149).
HURŞÎD
Taberistan ve Gîlân’da hüküm süren Dâbûyîler (Dâbveyhîler) hânedanının son hükümdarı (741-761).
İBN BAKIYYE
Büveyhî vezirlerinden.
İBNÜ’l-AMÎD, Ebü’l-Fazl
Büveyhî veziri, âlim, edip ve şair.
İBNÜ’l-AMÎD, Ebü’l-Feth
Büveyhî veziri, edip ve şair.
İMÂDÜDDEVLE
Büveyhîler hânedanının kurucusu ve bu hânedanın Cibâl, Fars, Hûzistan kolu hükümdarı (932-949).
İMRÂN b. ŞÂHİN
Batîha Emirliği’nin (Şâhinîler) kurucusu ve ilk emîri.
KĀBÛS b. VEŞMGÎR
Ziyârî emîri (978-981, 998-1012).
KĀİM-BİEMRİLLÂH el-FÂTIMÎ
Fâtımî halifesi (934-946).
KÂKÛYÎLER
1007-1119 yılları arasında Cibâl (Irâk-ı Acem) ve Yezd’de hüküm süren Deylem asıllı bir hânedan.
KĀRİNÎLER
I. Hüsrev Enûşirvân devrinden (531-579) 840 yılına kadar Taberistan’ın dağlık bölgesinde hüküm süren mahallî bir hânedan.
MÂZYÂR b. KĀRİN
Taberistan’da hüküm süren Kārinîler hânedanı hükümdarı (816 [?]-840).
MECDÜDDEVLE
Büveyhî hükümdarı (997-1029).
MELİK
Hükümdar, kral ve bir şehir veya bölgenin idaresiyle görevli hânedan mensubu yüksek devlet görevlileri için kullanılan unvan.
MERDÂVÎC b. ZİYÂR
Ziyârî hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (928-935).
MUİZZÜDDEVLE
Irak Büveyhîleri’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (945-967).
MUTΑ-LİLLÂH
Abbâsî halifesi (946-974).
MÜSÂFİRÎLER
X-XI. yüzyıllarda Târum, Azerbaycan, Arân ve İrmîniye’de hüküm süren bir hânedan.
MÜTTAKĪ-LİLLÂH
Abbâsî halifesi (940-944).
NÂSIRÜDDEVLE
Hamdânîler’in Musul kolunun kurucusu (929-967).
NASR b. AHMED
Sâmânî hükümdarı (914-943).
NÛH I
Sâmânî hükümdarı (943-954).
NÛH II
Sâmânî hükümdarı (976-997).
RÜKNÜDDEVLE
Rey ve Cibâl Büveyhî emîri (943-976).
SÂBÛR b. ERDEŞÎR
Büveyhî veziri, Bağdat’ta Dârülilim’in kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER