AHMET SAİM KILAVUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET SAİM KILAVUZ

Müellif toplam 25 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ADL / 2. Bölüm: KELÂM
Kelâm, tasavvuf ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
AKAİD
İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen ilmin adı.
ÂKIBET
İnsanların, davranışları sebebiyle fert veya toplum halinde dünyada ve âhirette karşılaşacakları sonuç anlamında bir terim.
A‘LÂMÜ’n-NÜBÜVVE
Şâfiî âlimlerinden Mâverdî’nin (ö. 450/1058) peygamberliğin ispatı (delâilü’n-nübüvve) konusundaki eseri.
ALİ el-HÂDÎ
Ali evlâdından biri ve on iki imamın onuncusu.
ALİ er-RIZÂ
İsnâaşeriyye’ye göre on iki imamın sekizincisi.
ALLAH
Abbas Mahmûd el-Akkād’ın (1889-1964) çeşitli din ve felsefelerin Allah hakkındaki görüşlerini inceleyen ve İslâmiyet’teki Allah inancının mükemmelliğini savunan eseri.
A‘MÂ / 1. Bölüm
Gözleri görmeyen, kör; mecazen gerçeği anlamayan, hidayete ermemiş kişi.
AMEL DEFTERİ
İnsanların dünyada benimsediği inanç ve işlediği fiillerin kaydedildiği belge.
ARRÂF
Olaylar arasındaki benzerlik ve ilişkileri tesbit ederek geçmiş ve daha çok gelecek hakkında tahminde bulunan kişi.
AZRÂİL
Dört büyük melekten can almakla görevli olanı.
BÂCÛRÎ
Ezher şeyhlerinden, Mısırlı fıkıh ve kelâm âlimi.
BERBEHÂRÎ
Hanbelî âlimi.
BİHÂFERÎD b. MÂHFERVEDÎN
Emevîler’in son dönemlerinde ortaya çıkan ve Mecûsîliği İslâm’ın bazı esaslarına göre yeniden şekillendirmeye çalışan İranlı din reformcusu.
BİŞR b. GIYÂS
Cehmiyye ile Mürcie’nin görüşlerini benimseyen kelâmcı ve Hanefî fakihi.
CAHD
İtikadî hükümleri kısmen veya tamamen bile bile inkâr etmek anlamında kullanılan bir terim.
CAHÎM
Genel olarak cehennemi veya onun azabı en şiddetli tabakalarından birini ifade eden terim.
CÂN
Genellikle cinlerin atası veya cin türü anlamında kullanılan bir terim.
CİN / 2. Bölüm: KELÂM
Duyularla idrak edilemeyen ve insanlar gibi ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türü.
EBED
Sonsuz zaman, zihnen son bulması düşünülemeyen süre, varlığın gelecekte sonsuzca devam etmesi anlamında felsefe ve kelâm terimi.
ELFÂZ-ı KÜFÜR
İmandan çıkıp küfre girmeye sebep olan sözler anlamında bir terim ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
EZEL
Başlangıçsız zaman, zihnen başlangıcı düşünülemeyen süre, varlığın geçmişte sonsuzca devam etmesi anlamında felsefe ve kelâm terimi.
FEDÂLÎ
Mısırlı âlim.
GIYÂR
İslâm ülkelerinde yaşayan gayri müslimlerin taşımaya mecbur oldukları, müslümanlarca kâfirlik alâmeti kabul edilen kıyafet.
ZEYNELÂBİDÎN
İsnâaşeriyye’nin dördüncü ve İsmâiliyye’nin üçüncü imamı kabul edilen tâbiî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER