ALİ AKYILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ AKYILDIZ

Müellif toplam 37 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÜKÜMET / 3. Bölüm: Tanzimat Dönemi ve Sonrası
Devletin yönetim biçimi ve yönetim organı.
KADINEFENDİ
XVIII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı padişah hanımlarına verilen unvan.
KĀİME
Osmanlı maliyesinde kâğıt para için kullanılan tabir.
MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
MÂBEYN-i HÜMÂYUN
Osmanlı sarayında devlet işlerinin görüldüğü mekân.
MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA, Damad
Osmanlı devlet adamı, Sultan Abdülmecid’in kızı Seniha Sultan’ın eşi.
MAHMUD NEDİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
MECLİS-i MEŞVERET
Osmanlı Devleti’nde önemli ve olağan üstü konuların görüşüldüğü danışma meclisi.
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
MECLİS-i VÜKELÂ
Sadrazamın başkanlığında nâzırlardan oluşan ve Osmanlı hükümetini niteleyen meclis.
MEHMED ÂRİF BEY
Türk hukukçusu ve yazar.
MEKTEB-i MAÂRİF-i ADLİYYE
II. Mahmud döneminde (1808-1839) devlet memuru yetiştirmek için kurulan ilk modern okul.
MEKTEB-i MÜLKİYYE
Osmanlı Devleti’nde memur yetiştirmek amacıyla 1858’de açılan okul.
MUHASSIL
Devlete ait vergi ve resimleri toplayan görevlilere verilen ad.
OSMANLILAR / 4. Bölüm
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
PERTEVNİYAL VÂLİDE SULTAN
II. Mahmud’un “beşinci kadını” ve Sultan Abdülaziz’in annesi.
SÂDIK RİFAT PAŞA
Viyana sefiri ve Hariciye nâzırı.
SÂDULLAH PAŞA
Osmanlı Devleti’nin Berlin ve Viyana sefiri.
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
SÂLİHA SULTAN
I. Mahmud’un annesi, vâlide sultan.
SENED-i İTTİFAK
Osmanlı tarihinde merkez bürokrasisi ile âyan arasında imzalanan belgenin adı.
SIR KÂTİBİ / 3. Bölüm: Mâbeyin Kitâbeti
Bazı İslâm devletlerinde başlıca görevi hükümdarın özel kâtipliği olan memur; Memlükler’de Dîvân-ı İnşâ başkanı.
SUBHİ PAŞA, Abdüllatif
Osmanlı devlet adamı, ilk Türk nümismatı.
ŞEHREMİNİ
Osmanlılar’da sarayların ihtiyaçlarıyla kamu binalarının tamir ve inşasına gereken malzemeyi temin eden görevli ve 1855’ten sonra belediye başkanı için kullanılan unvan.
ŞER‘İYYE ve EVKAF VEKÂLETİ
Millî Mücadele döneminde şeyhülislâmlıkla Evkāf-ı Hümâyun Nezâreti’ni temsilen Ankara’da kurulan bakanlık.
ŞİRKET-i HAYRİYYE
Boğaziçi’nde yolcu taşımak amacıyla kurulan ilk yerli anonim şirket.
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
TERCÜME ODASI
Osmanlı Devleti’nde 1821 Rum İsyanı’ndan sonra kurulan ve devletin tercüme işlerini yürüten birim.
ULUÇAY, Mustafa Çağatay
Tarihçi, yazar.
VÂLİDE SULTAN
Osmanlılar’da padişah annelerine verilen unvan.
YÛSUF İZZEDDİN EFENDİ
Sultan Abdülaziz’in oğlu, veliaht şehzade.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER