ETHEM RUHİ FIĞLALI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ETHEM RUHİ FIĞLALI

Müellif toplam 37 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Hadis, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBAS b. ALİ b. EBÛ TÂLİB
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilen baba bir kardeşi.
ABDULLAH b. ALİ b. ABDULLAH
Halife Seffâh ile Mansûr’un amcası, Abbâsîler’in kuruluşunda önemli rol oynayan kumandan ve devlet adamı.
ABDULLAH b. CA‘FER b. EBÛ TÂLİB
Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahâbî.
ABDULLAH b. İBÂZ
Hâricî fırkalarından İbâzıyye’nin kurucusu.
ABDULLAH b. MEYMÛN el-KADDÂH
İsmâiliyye’nin dayandığı Bâtınî akîdeyi vazedip geliştirenlerden biri.
ABDULLAH b. MUÂVİYE
Ca‘fer-i Tayyâr’ın oğlunun torunu ve Cenâhiyye hareketinin lideri kabul edilen Alevî reisi.
ABDULLAH b. SEBE
İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiîliğin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimse.
ABDULLAH b. VEHB er-RÂSİBÎ
Muhakkime Hâricîleri’nin ileri gelenlerinden biri.
ABDÜLKĀHİR el-BAĞDÂDÎ
Meşhur Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi ve matematik bilgini.
el-AHBÂRÜ’t-TIVÂL
Ebû Hanîfe ed-Dîneverî’nin (ö. 282/895) tarihî olayları, daha çok İran’ı ilgilendiren yönleriyle naklettiği eseri.
ALİ / 1. Bölüm
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
ALİ el-EKBER
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilen büyük oğlu.
BAHÂÎLİK
İran’da Mirza Hüseyin Ali (ö. 1309/1892) tarafından kurulan ve görüşleri itibariyle İslâm kültürüne dayanmakla beraber İslâm dairesinden çıkmış bulunan bir mezhep.
CÂBİR el-CU‘FÎ
Şiî muhaddis.
CEMEL VAK‘ASI / 1. Bölüm
Hz. Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş (36/656).
CÜLENDÂ b. MES‘ÛD
Uman İbâzî imamlarının ilki ve önde geleni.
DÂRÜNNEDVE
Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeri.
EBÛ MANSÛR el-İCLÎ
Aşırı Şiî fırkalarından Mansûriyye’nin peygamberlik iddiasında bulunan kurucusu.
EBÛ TÂLİB
Hz. Peygamber’in amcası.
EBÛ YEZÎD en-NÜKKÂRÎ
İbâzıyye’nin Nükkâr koluna mensup olan ve Kuzey Afrika’da Fâtımî hânedanını kuruluş dönemlerinde ciddi şekilde sarsan Hâricî reisi.
FAH
Mekke-Medine yolunda, özellikle Şiîler tarafından kutsal sayılan bir vadi.
el-FARK BEYNE’l-FIRAK
Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin (ö. 429/1037-38) İslâm mezhepleri tarihi hakkındaki eseri.
GADÎR-i HUM
Hz. Ali’nin imâmeti açısından Şiî gruplar nezdinde tarihî önem taşıyan yer.
GĀİB
Şiî fırkalarınca, ölmediği halde insanlar arasından ayrıldığına ve bir gün döneceğine inanılan lider için kullanılan sıfat.
HÂRİCÎLER / 1. Bölüm
Dinî ve siyasî konulardaki aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan fırka.
HASAN
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu.
HASAN b. MUHAMMED b. HANEFİYYE
Hz. Ali’nin oğullarından Muhammed b. Hanefiyye’nin küçük oğlu ve devrinde Ehl-i beyt’in önde gelen âlimlerinden biri.
HASAN b. ZEYD
Hz. Hasan’ın torunu, Abbâsîler’in Medine valilerinden.
HÜSEYİN / 1. Bölüm
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehidi.
HÜSEYİN b. ALİ, Sâhibüfah
Abbâsî Halifesi Hâdî-İlelhak zamanında Medine’de isyan eden ve Fah’ta öldürülen Ali evlâdından biri.
İBÂZIYYE
Hâricî fırkalarının en mutedili ve günümüze ulaşan tek kolu.
İBN INEBE
Ebû Tâlib ailesinin özellikleri ve nesebi konusundaki eserleriyle tanınan âlim.
İBN MÜLCEM
Hz. Ali’nin katili.
İBRÂHİM el-İMÂM
Abbâsî ihtilâlinin hazırlayıcılarından.
İSNÂAŞERİYYE / 1. Bölüm
On iki imam sistemini benimseyen Şiî fırkası.
KĀDİYÂNÎLİK
Mirza Gulâm Ahmed Kādiyânî (ö. 1908) tarafından kurulan dinî hareket.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER