GÜNAY TÜMER - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜNAY TÜMER

1938-1995
Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂBÂ
Kur’ân-ı Kerîm’de daha çok müşriklerin, atalarının dinine bağlılığını tenkit için kullanılan bir tabir.
ÂHİR ZAMAN
Dünyanın son günleri veya sonu anlamında kullanılan bir terim.
ARÂİSÜ’l-MECÂLİS
Ebû İshak Ahmed b. Muhammed es-Sa‘lebî’nin (ö. 427/1035) peygamberler tarihine dair Arapça eseri.
el-ÂSÂRÜ’l-BÂKIYE
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) kronoloji, tarih, etnoloji gibi ilim dallarıyla ilgili bilgileri ihtiva eden eseri.
ASLÎ GÜNAH
Hıristiyanlık’ta, Hz. Âdem ile Havvâ’nın cennette “yasak meyve”den yemek suretiyle işlediklerine ve nesilden nesile bütün insanlığa intikal ettiğine inanılan suç.
ATALAR KÜLTÜ
Özellikle ilkel dinlerde görülen ata ve ecdat ruhlarına tapınma.
ÂYİN / 1. Bölüm
Dinler tarihi, tasavvuf ve Türk dinî mûsikisinde kullanılan bir terim.
ÂZER
Kur’ân-ı Kerîm’e göre Hz. İbrâhim’in babasının adı.
BEREKET
Çeşitli dinlerde dua, âyin ve ibadetlerle elde edilmeye çalışılan bolluk, genişlik, hayır ve saadet anlamlarında dinî bir tabir.
BÎRÛNÎ
Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli eserler veren, Türk-İslâm ve dünya tarihinin en tanınmış ilim adamlarından biri.
BRAHMANİZM
Hindistan’da kutsal metin kabul edilen Vedalar’ın yorumu mahiyetindeki Brahmanalar’da yer alan ve kast sisteminin en üst tabakasını oluşturan Brahmanlar’ca temsil edilen dinî yapı.
BUDİZM
Buda’nın milâttan önce VI. yüzyılda Hindistan’da kurduğu din ve felsefe sistemi.
el-CEMÂHİR
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) özellikle kıymetli taşlar, mineraller ve madenler üzerine kaleme aldığı eseri.
CİRCÎS
Müslümanlar tarafından sâlih bir kimse veya nebî olarak kabul edilen kişi, hıristiyanlara göre ise St. George diye bilinen azîz.
CİZVİTLER
Katolik Hıristiyanlığın Îsâ Cemiyeti de denilen ikinci büyük tarikatı.
ÇARMIH
Hıristiyanların Hz. Îsâ için söz konusu ettikleri, tarihin çeşitli dönemlerinde uygulanan bir idam şekli.
FUHUŞ / 1. Bölüm: İslâm Öncesi Dönem
Evlilik dışı cinsel ilişkiler; din ve ahlâk ölçülerine uymayan her türlü aşırılık.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER