MÜRSEL ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜRSEL ÖZTÜRK

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, İranî Diller ve Edebiyatları, Arap Dili ve Edebiyatı, İranî Diller ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ SAÎD-i SÂNÎ
Nakşibendî şeyhi ve tefsir âlimi.
EBÛ TÂHİR-i HÂTÛNÎ
Büyük Selçuklular döneminde yaşayan İran asıllı şair ve devlet adamı.
EDÎB SÂBİR
İranlı şair.
EŞREF-i GAZNEVÎ
İranlı şair ve vâiz.
HADÎKATÜ’l-HAKĪKA
İranlı mutasavvıf-şair Senâî’nin (ö. 525/1131 [?]) tasavvufa dair mesnevisi.
HÂTİFÎ
İranlı şair.
İMÂDÎ-i GAZNEVÎ
İranlı şair.
İRAN / 7. Bölüm: Dil ve Lehçeler
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
KAFİYE
Beyit veya mısra sonlarında yer alan ve benzer sesler içeren kelimeler düzeni.
KİSÂÎ-yi MERVEZÎ
İranlı şair.
MUHTÂRÎ
Gazneliler’in son döneminde yaşayan Fars şairi.
MÜNÂZARA / 3. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Gerçeğin ortaya çıkarılması için yapılan tartışmaların esaslarını inceleyen bilimin adı.
RUBÂÎ / 1. Bölüm
Dört mısralı nazım şekli.
RÛDEKÎ
İran şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER