MUSTAFA ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ÖZTÜRK

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Dinler Tarihi, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH YÛSUF ALİ
Hindistanlı yazar ve fikir adamı.
ALÎM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BEDΑ
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
BER
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MEÂL
Türkçe’de Kur’an çevirileri için kullanılan bir terim.
MEDÂRİKÜ’t-TENZÎL ve HAKĀİKU’t-TE’VÎL
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
MELE-i A‘LÂ
Genellikle seçkin meleklerin oluşturduğu yüce topluluk anlamı verilen bir Kur’an tabiri.
MERBEVÎ
Malezyalı âlim.
MÜ’TEFİKE
Lût kavminin helâki sırasında altüst edilen yerleşim birimlerine işaret eden Kur’an tabiri.
SAFFÂR, Muhammed b. Muhammed
Mağribli kıraat âlimi.
SEHL et-TÜSTERÎ
Sûfî ve müfessir.
SULTAN
Güçlü delil, yetki ve otorite anlamında bir Kur’an terimi.
TEFSÎRÜ’l-KUR’ÂNİ’l-AZÎM
Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr’in (ö. 774/1373) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
ZEMAHŞERÎ
el-Keşşâf adlı tefsiri yanında Arap dili ve edebiyatına dair çalışmaları ile tanınan çok yönlü Mu‘tezile âlimi.
ZÜLKARNEYN
Kur’an’da kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen kişi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER