MUSTAFA ÖZTÜRK

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Dinler Tarihi, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MEDÂRİKÜ’t-TENZÎL ve HAKĀİKU’t-TE’VÎL
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
MÜ’TEFİKE
Lût kavminin helâki sırasında altüst edilen yerleşim birimlerine işaret eden Kur’an tabiri.
SEHL et-TÜSTERÎ
Sûfî ve müfessir.
SULTAN
Güçlü delil, yetki ve otorite anlamında bir Kur’an terimi.
TEFSÎRÜ’l-KUR’ÂNİ’l-AZÎM
Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr’in (ö. 774/1373) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
ZEMAHŞERÎ
el-Keşşâf adlı tefsiri yanında Arap dili ve edebiyatına dair çalışmaları ile tanınan çok yönlü Mu‘tezile âlimi.
ZÜLKARNEYN
Kur’an’da kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen kişi.
ABDULLAH YÛSUF ALİ
Hindistanlı yazar ve fikir adamı.
MEÂL
Türkçe’de Kur’an çevirileri için kullanılan bir terim.
MELE-i A‘LÂ
Genellikle seçkin meleklerin oluşturduğu yüce topluluk anlamında bir Kur’an tabiri.
MERBEVÎ
Malezyalı âlim.
SAFFÂR, Muhammed b. Muhammed
Mağribli kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.