RAMAZAN ŞEŞEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

RAMAZAN ŞEŞEN

Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Bilim Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂDID-LİDÎNİLLÂH
Son Fâtımî halifesi (1160-1171).
AHMED ŞEVKĪ
Son devir Arap şairlerinin en meşhuru.
ANTÂKÎ, Yahyâ b. Saîd
Hıristiyan Arap tabip ve tarihçisi.
el-BEYÂN ve’t-TEBYÎN
Câhiz’in (ö. 255/869) Arap edebiyatına dair eseri.
BUHARA
Özbekistan’da tarihî bir şehir.
CÂHİZ / 1. Bölüm
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
CÂMİU’t-TEVÂRÎH
Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî’nin (ö. 718/1318) modern anlamda ilk dünya tarihi olarak kabul edilen Farsça eseri.
CEVHER es-SIKILLÎ
Mağrib ve Mısır’ı Fâtımîler’e kazandıran kumandan ve devlet adamı.
CEZÎRE
İslâm coğrafyacıları tarafından Yukarı Mezopotamya’ya verilen ad.
DÂRÜLHİLÂFE
Abbâsîler devrinde Bağdat’ın doğusunda Dicle kenarındaki hilâfet sarayına ve müştemilâtına verilen isim.
DÂVİYYE ve İSBİTÂRİYYE
Ortaçağ’da dinî ve askerî maksatlarla kurulan iki şövalye tarikatı.
DIRGĀM b. ÂMİR
Fâtımî veziri, kumandan.
DİVAN / 2. Bölüm: Eyyûbîler'de Divan
İslâm devletlerinde resmî işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclis ve buna bağlı devlet daireleri.
EYYÛBÎLER / 1. Bölüm
Ortadoğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika’da hüküm süren bir Türk devleti (1171-1462).
FEZÂİLÜ’l-ETRÂK
Câhiz’in (ö. 255/869) Türkler’in karakteri ve askerlik meziyetlerine dair eseri.
HARRAN
Günümüzde Şanlıurfa iline bağlı bir ilçe merkezi.
HİTTÎN SAVAŞI
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı (583/1187).
İBN HAVKAL
Ṣûretü’l-arż adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı.
İBN YÛNUS, Kemâleddin
Çok yönlü âlim.
İDRÎSÎ, Şerîf
İslâm coğrafyacısı ve botanik âlimi.
İMÂDÜDDİN el-İSFAHÂNÎ
Edip ve tarihçi.
KĀDÎ el-FÂZIL
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin veziri, Dîvân-ı İnşâ başkanı, edip ve şair.
el-MELİKÜ’l-ÂDİL I
Eyyûbî hükümdarı (1200-1218).
el-MELİKÜ’l-EFDAL, Ali
Eyyûbî hükümdarı (1186-1196).
SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ
Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan İslâm kahramanı, Eyyûbîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1171-1193).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER