SEYYİD MUHAMMED es-SEYYİD - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEYYİD MUHAMMED es-SEYYİD

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CERÂYE
Mısır’da ve Haremeyn’de hizmet gören idarecilere, ulemâya, askerlere ve fakirlere Mısır hassa ambarından ayrılan aynî tahsisat.
CEVÂLÎ
Mısır, Suriye ve Irak’ta bulunan gayri müslimler ve onlardan alınan cizye vergisi için kullanılan bir tabir.
DEŞÎŞE
Haremeyn fukarasına verilmek üzere Mekke ve Medine imaretlerinde pişirilen bir çeşit çorba.
EVLÂDÜ’n-NÂS
Memlük emîrlerinin hür olarak doğan oğullarından teşekkül eden sosyal ve askerî bir zümre.
FEYYÛM
Yukarı Mısır’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
HARFÛŞ
Memlükler zamanında büyük şehirlerin aşağı sınıf halkına verilen ad.
HASEKİYYE
Memlük Devleti’nde sultanın seçkin maiyetini teşkil eden memlüklere verilen ad.
HAYIR BEY
Osmanlılar’ın ilk Mısır beylerbeyi.
İBN ZÜNBÜL
Mısırlı saray müneccimi ve tarihçi.
İRSÂLİYE
Osmanlı Devleti’nde genel anlamda taşradan merkeze, dar anlamda ise sâlyâneli eyaletlerden ve özellikle Mısır’dan İstanbul’a gönderilen para, erzak vb. şeyler için kullanılan tabir.
İSKENDERİYE / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Mısır’ın ikinci büyük şehri ve en önemli limanı.
İSMÂİLİYE
Mısır’ın kuzeydoğusunda Süveyş Kanalı’nın ortalarında bulunan ve aynı adlı yönetim biriminin merkezi olan şehir.
KANSU GAVRİ
Memlük sultanı (1501-1516).
KĀSIMİYYE
XVII ve XVIII. yüzyıllarda Mısır’ın idaresinde söz sahibi olan Memlük fırkalarından biri.
KÂŞİFLİK
Memlük ve Osmanlı dönemlerinde Mısır’ın yerli beyleri, bunların idarî bölgeleri.
KAZDAĞLİYYE
XVIII. yüzyılda Mısır’ın idaresinde rol oynayan Memlük gruplarından biri.
MISIR / 5. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER