ZEKERİYA KURŞUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEKERİYA KURŞUN

Müellif toplam 25 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ / 1. Bölüm
I. Dünya Savaşı içinde 3 Kasım 1914 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden savaşlara verilen ad.
ÇERKEZ ETHEM
Millî Mücadele’de önce hizmetleriyle, daha sonra muhalefetiyle tanınan kuvâ-yi seyyâre kumandanı.
DÂVUD PAŞA, Kölemen
Bağdat Kölemen valilerinin sonuncusu.
DERVEZE, Muhammed İzzet
Filistin direniş hareketi içinde aktif rol alan Arap fikir ve siyaset adamı, müfessir ve tarihçi.
DERVİŞ VAHDETÎ
31 Mart Vak‘ası sorumluları arasında idam edilen, Volkan gazetesinin sahibi ve başyazarı.
GLUBB PAŞA
Ürdün’de İngilizler’ce teşkil edilen ve Arap lejyonu denilen askerî birliğin kumandanı.
el-HÂC ÖMER
Ticâniyye tarikatı şeyhi, Batı Afrika’da Tekrûr İslâm Devleti’nin kurucusu.
HADÛR
Yemen’de San‘a’nın batısında bir dağ.
HÂLİD (Benî Hâlid)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
HÂŞİMÎLER
Hz. Hasan’ın soyundan gelen Mekke emîrleriyle Hicaz, Suriye, Irak ve Ürdün krallık aileleri.
HATÎB el-CEVHERÎ
Mısırlı tarihçi ve hukukçu.
HİCAZ / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Arabistan yarımadasında Kızıldeniz’in doğu sahili boyunca uzanan ve Haremeyn ile mîkāt yerlerini içine alan coğrafî bölge.
HÜSEYİN KÂMİL
İngiltere himayesinde tahta çıkarılan ilk Mısır kralı.
İBRÂHİM HAKKI PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
KATAR
Basra körfezinde bir Arap emirliği.
MEHMED MEMDUH PAŞA
II. Abdülhamid dönemi Dahiliye nâzırı.
NECİD
Orta Arabistan’da bir bölge.
PANARABİZM
Bütün Araplar’ı tek bir siyasî birlik altında birleştirme ideolojisi.
RİYAD
Suudi Arabistan’ın başşehri.
SAİD PAŞA
Mısır valisi.
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
SUUDİ ARABİSTAN / 2. Bölüm: TARİH
Güneybatı Asya’nın en büyük ülkesi.
SUÛDÎLER
Bugünkü Suûdî krallarının mensup olduğu hânedan.
ŞEYH SAİD
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, Doğu Anadolu’da meydana gelen isyanın lideri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER