NAÎMÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NAÎMÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

نعيما
Bir dönem himayesind bulunduğu, Târîh'inin ilk halini takdim ettiği devlet adamı
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Bir dönem himayesinde bulunduğu devlet adamı
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İsteği üzerine Târîh'inin yazımını devam ettirdiği devlet adamı
HASAN PAŞA, Damad
Osmanlı sadrazamı.
Vak‘anüvislik vazifesindeki halefi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Bazı müsvedde çalışmalarının eline geçtiği ileri sürülen tarihçi
ŞEHRÎZÂDE MEHMED SAİD
Osmanlı biyografi yazarı ve tarihçi.
Eserlerini kaynak olarak kullandığı müellif
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Etkilendiği ve yaklaşımlarını benimsediği tarihçi
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Târîh'ini yayınlayan şahıs
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
VAK‘ANÜVİS
Osmanlı Devleti’nde resmî tarihçiler için kullanılan unvan.
Kendisini sürgün eden devlet adamı
ÇORLULU ALİ PAŞA
Silâhdar, Osmanlı sadrazamı.
Geniş çaplı kaynak olarak kullandığı eser
FEZLEKE
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Osmanlı tarihine dair Türkçe eseri.
İktibaslar yaptığı, özellikle İbn Haldun'un görüşlerini aktardığı eser
DÜSTÛRÜ’l-AMEL
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) devlet düzeni ve devletin ıslahına dair eseri.
İktibaslar yaptığı eser
MÎZÂNÜ’l-HAK
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) döneminin fikrî hayatı ve dinî tartışmalarına dair Türkçe eseri.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
HASANBEYZÂDE AHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
ABDİ PAŞA, Nişancı
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
MEHMED b. MEHMED EDİRNEVÎ
Osmanlı tarihçisi.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
MEHMED HALÎFE
XVII. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisi.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
HÜSEYİN TÛGĪ
II. Osman Vak‘ası’na dair Musîbetnâme adlı eseriyle tanınan müellif.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
ABDÜLKADİR EFENDİ, Topçular Kâtibi
Osmanlı tarihçisi.
Kaynak olarak kullandığı tarihçi
CENÂBÎ MUSTAFA EFENDİ
el-ʿAylemü’z-zâḫir adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
Muhtemel kaynaklarından
İSMETÎ, Mehmed
Divan şairi, müderris ve kazasker.
Kaynak olarak kullandığı eser
ÎSÂZÂDE TÂRİHİ
1654-1693 yıllarını içine alan Osmanlı tarihi.
Târîh'inden geniş ölçüde istifade eden, ayrıca hakkında kitap yazan tarihçi
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Hakkında kitap yazan müellif
ÇELEBİ, Âsaf Hâlet
Cumhuriyet devri şair ve yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER