REMİZ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

REMİZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الرمز
İŞARET
Bir mânayı, düşünceyi veya duyguyu üstü kapalı bir şekilde anlatma anlamında tasavvuf terimi.
TELMİH
İslâm edebiyatlarında bir âyete, bir hadise, kıssa, olay, vecize, atasözü vb.ne gönderme yapma sanatı.
KİNAYE
Beyân ilminde söz içinde anılan lâzım unsurla melzûmun kastedildiği edebî sanat.
MUAMMA
Mesaj gizleme ve çözme yöntemleriyle klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde içine isim gizlenmiş beyit ve kıtaları ifade eden bir terim.
İSTİARE
İlgisi benzeşme olan en önemli mecaz türü ve edebî sanat.
ŞİİR
HARF
Dildeki seslerin yazı ve çizgi türü sembolleri için kullanılan terim.
LAFIZ
Anlamların ses türünden remiz ve şekillerini ifade eden terim.
LUGAZ
Lafız veya mahiyet özellikleri belirtilerek bir nesnenin adının bulunması istenen, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bir belâgat terimi, genellikle manzum bir söz sanatı.
TEMSİL
Bir düşünceyi örnek vererek sembol diliyle açıklamak anlamında beyân terimi.
SIR
SIFAT
Allah’ın insanlarca bilinebilmesi için zâtına nisbet edilen mâna ve mefhumlar anlamında kelâm terimi.
HURÛF-ı MUKATTAA
Kur’an’da yirmi dokuz sûrenin başında yer alan ve isimleriyle telaffuz edilen harflerin ortak adı.
MÜSTEAR İSİM
BEZM-i CEM
Divan edebiyatında kullanılan bir remiz.
ÇÂH-ı BÂBİL
Divan edebiyatında kullanılan bir remiz.
ÇEŞM
Edebiyat ve tasavvufta bir remiz; Fars edebiyatı ile Türk divan edebiyatında çeşitli anlamlarda kullanılan bir mazmun ve tasavvuf terimi.
CAN
Divan ve âşık edebiyatlarında çok kullanılan bir remiz ve tasavvufî terim.
DÂR
Âşığın canını verdiği idam sehpası anlamında kullanılan divan edebiyatı remzi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER