SELÇUKLULAR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SELÇUKLULAR ile İLİŞKİLİ MADDELER

آل سلچوق
KINIK
Selçuklu hânedanının mensup olduğu Oğuz boyu.
SELÇUK BEY
Selçuklu hânedanının atası.
ÇAĞRI BEY
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından.
TUĞRUL BEY
Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı (1040-1063).
ALPARSLAN
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (1064-1072).
MALAZGİRT MUHAREBESİ
1071’de Bizans’la yapılan ve Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açan meydan savaşı.
NİZÂMÜLMÜLK
Büyük Selçuklu veziri, Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı devlet adamlarından.
SÜLEYMAN ŞAH I
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1075-1086).
ANADOLU BEYLİKLERİ
XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Türk beyliklerine verilen genel ad.
SELÇUKNÂME
Özellikle Selçuklular’dan bahseden eserlere verilen isim.
TÂRÎH-i ÂL-i SELÇÛK
Yazıcıoğlu Ali’nin (IX./XV. yüzyıl) Oğuz boylarına, Selçuklular’la İlhanlılar’a ve Osmanlılar’ın kuruluşuna dair eseri.
SENCER
Son büyük Selçuklu hükümdarı (1118-1157).
Irak Selçuklularının ilk sultanı
MAHMÛD b. MUHAMMED TAPAR
Irak Selçuklu sultanı (1118-1131).
TUTUŞ
Suriye Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1079-1095).
KAVURD BEY
Kirman Selçukluları’nın kurucusu (1048-1073).
KUTALMIŞ
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Süleyman Şah’ın babası.
BABA İLYAS
1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı giriştiği büyük siyasî-içtimaî ayaklanma hareketine adını veren ve Anadolu’da ilk gayri Sünnî cereyanların temelini atan Türkmen şeyhi.
BABA İSHAK
1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı hazırlanan ve “Babaî isyanı” diye bilinen büyük Türkmen ayaklanmasında Baba İlyas adına harekâtı yöneten Türkmen şeyhi.
AFŞİN
XI. yüzyılın en tanınmış Selçuklu beylerinden.
SÂHİB ATA
Anadolu Selçuklu veziri.
NİZÂMİYE MEDRESESİ
Nizâmülmülk tarafından başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu hâkimiyetindeki çeşitli şehirlerde kurulan medreseler.
KARATAY MEDRESESİ
Konya’da XIII. yüzyıla ait en önemli Selçuklu medreselerinden biri.
ATABEG
Selçuklular’da ve daha sonraki Türk devletlerinde kullanılan bir unvan.
BÂRGÂH
Selçuklular ve diğer bazı devletlerde hükümdarın sarayını ifade eden bir tabir.
EMÎR-i DÂD
Selçuklular’da başta devlet aleyhine işlenen cürümler olmak üzere şer‘î davaların dışındaki örfî davalara hükümdar adına bakan görevli.
BABAÎLİK
Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
CELÂLEDDİN KARATAY
Anadolu Selçukluları’nın tanınmış devlet adamlarından.
GÖKMEDRESE
Sivas’ta Selçuklular dönemine ait medrese.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER