SÜFYÂN es-SEVRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÜFYÂN es-SEVRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

سفيان الثوري
Mensub olduğu nesil
TEBEU’t-TÂBİÎN
Tâbiîni müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen üçüncü nesli ifade eden terim.
Hocası
CA‘FER es-SÂDIK
İsnâaşeriyye’nin altıncı, İsmâiliyye’nin beşinci imamı, Ca‘ferî fıkhının kurucusu.
Hocası
AMR b. MÜRRE
Kûfe’nin meşhur hadis hâfızı ve zâhidi.
Hocası
HAMMÂD b. EBÛ SÜLEYMAN
Ebû Hanîfe’nin hocası, döneminin Kûfe fakihi.
Hocası
İBN EBÛ LEYLÂ, Muhammed b. Abdurrahman
Kûfe kadısı, mutlak müctehid, muhaddis.
Çağdaşı
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Öğrencisi
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Öğrencisi
FUDAYL b. İYÂZ
Horasan’ın ilk büyük sûfîlerinden.
Öğrencisi
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Hocası
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hocası
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
İBNÜ’l-MU‘TEMİR
Hadis hâfızı, tâbiî.
Hocası
İBN ŞÜBRÜME
Fakih ve kadı.
Hocası
EBÛ İSHAK es-SEBÎÎ
Kûfeli hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
Hocası
ÂSIM b. BEHDELE
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
Hocası
HAMZA b. HABÎB
Yedi kıraat imamından biri.
Hocası
AMR b. DÎNÂR
Tâbiîn devri Mekke fukahasından, müctehid, muhaddis.
Hocası
İBN CÜREYC
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Hocası
YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
Hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
ÂSIM el-AHVEL
Muhaddis tâbiî.
Hocası
İBN AVN, Abdullah
Hadis âlimi.
Hocası
MA‘MER b. RÂŞİD
Yemen’de hadisi ilk tedvin eden tâbiî, muhaddis ve fakih.
Hocası
OSMAN el-BETTÎ
Basra’nın önde gelen âlimlerinden, fakih.
Hocası
EVZÂÎ
Evzâiyye mezhebinin kurucusu, fıkıh ve hadis âlimi.
Çağdaşı
HAMMÂD b. ZEYD
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
Çağdaşı
ŞERÎK b. ABDULLAH
Hadis hâfızı, kadı.
Çağdaşı
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
FİRYÂBÎ, Muhammed b. Yûsuf
Hadis hâfızı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER