SÜHREVERDÎ, Şehâbeddin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÜHREVERDÎ, Şehâbeddin ile İLİŞKİLİ MADDELER

شهاب الدين السهروردي
SÜHREVERDİYYE
Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer es-Sühreverdî’ye (ö. 632/1234) nisbet edilen bir tarikat.
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Amcası
SÜHREVERDÎ, Ebü’n-Necîb
Sûfî, fakih ve muhaddis.
Müridi ve halifesi
NECÎBÜDDİN b. BÜZGAŞ
Sühreverdiyye tarikatının Büzgaşiyye kolunun kurucusu.
Müridi ve halifesi
SA‘DEDDÎN-i HAMMÛYE
Kübrevî şeyhi.
Müridi ve halifesi
BAHÂEDDİN ZEKERİYYÂ
Sühreverdiyye tarikatının Hindistan ve Pakistan’a yayılmasını sağlayan sûfî.
Müridi ve halifesi
TEBRÎZÎ, Celâleddin
Sühreverdiyye tarikatının Bengal’de yayılmasını sağlayan ilk mutasavvıflardan.
Çağdaşı
NÂSIR-LİDÎNİLLÂH
Abbâsî halifesi (1180-1225).
Çağdaşı
KEYKUBAD I
Anadolu Selçuklu sultanı (1220-1237).
Müridi
HAMÎDÜDDİN NÂGEVRÎ
Hindistanlı sûfî ve âlim.
Müridi
İBN ABDÜSSELÂM, İzzeddin
Şâfiî fakihi.
Müridi
İBN İSRÂİL
Mutasavvıf-şair.
Müridi
İBNÜ’n-NAKĪB el-MAKDİSÎ
Müfessir, mutasavvıf ve Arap dili âlimi.
Müridi
İBNÜ’s-SÂÎ
Iraklı tarihçi.
Müridi
KASTALLÂNÎ, Muhammed b. Ahmed
Hadis hâfızı, fakih ve mutasavvıf.
Müridi
KEMÂLEDDÎN-i İSFAHÂNÎ
İranlı şair.
Çağdaşı
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Çağdaşı
SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ
Fars edebiyatının en büyük şairlerinden.
Çağdaşı
SEYYİD BURHÂNEDDİN
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şeyhi.
Çağdaşı
NECMEDDÎN-i DÂYE
Kübrevî şeyhi, müfessir.
Çağdaşı
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Çağdaşı
EVHADÜDDÎN-i KİRMÂNÎ
Mutasavvıf-şair.
Çağdaşı
MECDÜDDİN İSHAK
Fütüvvet teşkilâtının Anadolu’da yayılmasında önemli rolü olan sûfî.
Talebesi
İBN NUKTA
Hadis ve ricâl âlimi.
Talebesi
İBNÜ’l-MÜSTEVFÎ
Muhaddis, tarihçi, edip ve şair.
Talebesi
MEVSILÎ, Abdullah b. Mahmûd
Hanefî fakihi.
Talebesi
ZİYÂEDDİN el-MAKDİSÎ
el-Eḥâdîs̱ü’l-muḫtâre adlı eseriyle tanınan Hanbelî hadis âlimi.
Talebesi
BİRZÂLÎ
Muhaddis ve tarihçi.
Talebesi
İBNÜ’n-NECCÂR el-BAĞDÂDÎ
Hadis hâfızı ve tarihçi.
Talebesi
MÜNZİRÎ
Hadis hâfızı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER