ŞÜRAHBÎL b. SIMT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞÜRAHBÎL b. SIMT

شرحبيل بن السمط
ŞÜRAHBÎL b. SIMT
Müellif: MAHMUT KAVAKLIOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2010
Erişim Tarihi: 21.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/surahbil-b-simt
MAHMUT KAVAKLIOĞLU, "ŞÜRAHBÎL b. SIMT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/surahbil-b-simt (21.09.2023).
Kopyalama metni

Hem Câhiliye hem İslâm döneminde yaşadığı bilinmekle birlikte sahâbîliği konusunda ihtilâf edilmiştir. Buhârî onun sahâbî olduğunu belirtirken İbnü’s-Seken ve İbnü’l-Esîr bunun kesin sayılmadığını belirtmiştir. Bazı kaynaklarda İbn Sa‘d’a dayanılarak Şürahbîl’in Hz. Peygamber’i ziyarete geldiği ve bu ziyaret esnasında müslüman olduğu kaydedilmekteyse de İbn Sa‘d’ın onu Şamlı tâbiîlerin ilk tabakasında zikretmesinden dolayı bu bilgiye güvenilmeyeceği anlaşılmaktadır. İbn Hibbân’ın Şürahbîl’i eserinde hem sahâbe hem tâbiîn bölümünde kaydetmesi onun da bu hususta kesin bir kanaate varamadığını göstermektedir. Şürahbîl’in irtidad hareketlerini bastırmaya yönelik askerî faaliyetlerde bizzat çarpıştığı, Yermük ve Kādisiye savaşlarına katıldığı, hatta Yermük’te babasıyla birlikte savaştığı (İbn Hacer, el-İṣâbe, III, 264) ve Kādisiye savaşının önde gelen kumandanlarından biri olduğu belirtilmektedir. Gerek Humus’un fethinde gerekse fetihten sonraki uygulamalarda bir kumandan sıfatıyla aktif rol oynadı. Humus’un boşaltılmış evlerini müslümanlara taksim etti. Sıffîn Savaşı’nda Muâviye tarafında yer aldı. Pek çok muharebede kumandanlık yaptı ve yirmi yıl kadar Muâviye’nin Humus valiliği görevini yürüttü. Şürahbîl’in Humus’ta veya Sıffîn’de öldüğü, cenaze namazını sahâbî Habîb b. Mesleme’nin kıldırdığı belirtilmekte, ölümü hakkında 36 (656), 40 (660) ve 42 (662) gibi üç farklı tarih verilmektedir. Şürahbîl b. Sımt, doğrudan Hz. Peygamber’den, ayrıca Selmân-ı Fârisî, Ubâde b. Sâmit, Ömer b. Hattâb, Amr b. Abese, Kâ‘b b. Mürre gibi sahâbîlerden hadis rivayet etmiş; kendisinden Cübeyr b. Nüfeyr, Amr b. Esved, Kesîr b. Mürre, Sâlim b. Ebü’l-Ca‘d, Mekhûl b. Ebû Müslim gibi tâbiîler rivayette bulunmuştur. Şürahbîl’in gerek sened zincirinde yer aldığı gerekse metninde isminin geçtiği rivayetler Kütüb-i Sitte ile diğer hadis kitaplarında kayıtlıdır.


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 445.

, IV, 248-249, 372.

İbn Hibbân, es̱-S̱iḳāt (nşr. Seyyid Şerefeddin Ahmed), Beyrut 1395/1975, III, 187; IV, 364.

, XXII, 455-463.

, II, 141-143.

, II, 513-514.

, XII, 418-421.

Zehebî, el-Kâşif (nşr. Ahmed Muhammed Nemr Hatîb – Muhammed Avvâme), Cidde 1992, I, 482.

, III, 264, 329-331.

a.mlf., , IV, 322-323.

, VIII, 117.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2010 yılında İstanbul’da basılan 39. cildinde, 269 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER