TAŞKÖPRİZÂDELER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TAŞKÖPRİZÂDELER ile İLİŞKİLİ MADDELER

Ailenin ilk temsilcilerinden Muslihuddin Efendi'nin şehzadeliğinde hoca olarak tayin edildiği padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
TAŞKÖPRİZÂDE KEMÂLEDDİN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
HADÂİKU’l-HAKĀİK
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı Arapça biyografik eserinin Mehmed Mecdî Efendi tarafından yapılan Ḥadâʾiḳu’ş-Şeḳāʾiḳ adlı genişletilmiş Türkçe tercümesi üzerine Nev‘îzâde Atâî (ö. 1045/1635) tarafından yazılan Türkçe zeyil.
HADÂİKU’ş-ŞEKĀİK
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı Arapça biyografik eserinin Mehmed Mecdî Efendi (ö. 999/1591) tarafından genişletilerek Türkçe’ye yapılan tercümesi.
el-İKDÜ’l-MANZÛM
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı eserine Hısım Ali Çelebi (ö. 992/1584) tarafından yazılan zeyil.
el-MEÂLİM
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) kelâma dair eseri.
MEVZÛÂTÜ’l-ULÛM
Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi’nin (ö. 1030/1621), babasının yazdığı Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserin ilâvelerle Türkçe’ye tercümesi.
MİFTÂHU’s-SAÂDE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) ilimler tarihi ve tasnifiyle ilgili Arapça biyobibliyografik ve ansiklopedik eseri.
Ailenin bazı fertlerinin hazîresinde medfun olduğu cami
ÂŞIK PAŞA CAMİİ
İstanbul’da Fâtih Külliyesi ile Haliç arasındaki yamaçta XVI. yüzyıla ait cami ve müştemilâtı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER