TIP - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TIP ile İLİŞKİLİ MADDELER

الطب
TEDAVİ
HIFZISSIHHA
Sağlık bilgisi ve sağlığın korunmasıyla ilgilenen tıp dalı.
TEŞRÎH
Canlıların temel yapısını ve organların birbiriyle ilişkisini inceleyen bilim dalı, anatomi; otopsi.
HACAMAT
Sağlığı koruma veya tedavi amacıyla kan alma.
KARANTİNA
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için insan veya hayvanların belli bir yerde gözetim altında tutulması.
BÎMÂRİSTAN
İslâm dünyasında klasik hastahanelerin genel adı.
AKRÂBÂZÎN
İslâm tıbbında ilâç formüllerini ihtiva eden el kitaplarının genel adı; kodeks.
ECZACILIK
İlâç hazırlama sanatı.
HEKİMBAŞI
İslâm devletlerinde sarayın ve ülkenin sağlık işlerinden sorumlu hekimler için kullanılan bir unvan.
HİPOKRAT
Tıbbın babası sayılan İlkçağ’ın en ünlü hekimi.
CÂLÎNÛS
İslâm tıbbını etkileyen ünlü Grek tabip ve filozofu.
ALİ b. ABBAS el-MECÛSÎ
İranlı tıp âlimi.
HUNEYN b. İSHAK
Eski Yunan tıbbı ve felsefesinin İslâm dünyasına intikalinde önemli rol oynayan mütercim ve hekim.
İBN SÎNÂ
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
KONSTANTİN, Afrikalı (CONSTANTINUS AFRICANUS)
Arapça’dan Latince’ye yaptığı tercümelerle İslâm tıbbını Avrupa’ya tanıtan ilk mütercim.
KIRBELYÂNÎ
Endülüslü hekim ve tıbbî bitkiler uzmanı.
SADAKA b. İBRÂHİM
İslâm tıbbının önde gelen göz hekimlerinden biri.
NİDÂÎ
Osmanlı hekimi.
ŞÂNÎZÂDE MEHMED ATÂULLAH EFENDİ
Osmanlı tarihçisi ve modern tıbbın öncüsü, şair.
FİRDEVSÜ’l-HİKME
Ali b. Rabben et-Taberî’nin (ö. 247/861’den sonra) İslâm tıbbının en eski kaynaklarından biri olan eseri.
el-HÂVÎ
Ebû Bekir er-Râzî’nin (ö. 313/925) tıbba dair eseri.
el-KĀNÛN fi’t-TIB
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) ansiklopedik ve sistematik tıbbî eseri.
el-KÜLLİYYÂT fi’t-TIB
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) tıpla ilgili eseri.
TIBB-ı RÛHÂNÎ
Ahlâkın bir ruh sağlığı ilmi olduğu düşüncesinden hareketle bu ilme verilen ad.
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
AKRÂS
İslâm tıbbında pastil ve tabletlere verilen isim.
ŞİFA
Dinî, ahlâkî ve bedenî hastalıkların tedavisi ve ilâcı anlamında bir Kur’an terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER