ÜCHÛRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÜCHÛRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأجهوري
Hocası
REMLÎ, Şemseddin
Şâfiî fakihi.
Hocası
KARÂFÎ, Bedreddin
Mâlikî fakihi ve biyografi yazarı.
Talebesi
ZÜRKĀNÎ, Abdülbâkī b. Yûsuf
Mâlikî fakihi.
Talebesi
ZÜRKĀNÎ, Muhammed b. Abdülbâkī
Mâlikî fakihi ve muhaddis.
Talebesi
HARAŞÎ, Muhammed b. Abdullah
İlk Ezher şeyhi.
Hocası
ABBÂDÎ, İbn Kāsım
Daha çok Şâfiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim.
Talebesi
ŞEBRÂMELLİSÎ
Şâfiî fakihi.
Talebesi
AYYÂŞÎ
Faslı mutasavvıf, muhaddis ve fakih.
Talebesi
HAMEVÎ, Ahmed b. Muhammed
Hanefî fakihi.
Talebesi
BENNÂ, Ahmed b. Muhammed
Kıraat ve hadis âlimi, Nakşibendî şeyhi.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-MUHTASAR
Halîl b. İshak el-Cündî’nin (ö. 776/1374) Mâlikî fıkhına dair eseri.
Kullanılmasının mubah olduğunu savunduğu bitki
TÜTÜN
Tütün kullanmanın haram olduğunu savunan görüşlerine reddiye yazdığı âlim
LEKĀNÎ, İbrâhim b. İbrâhim
Cevheretü’t-tevḥîd adlı manzum akaid risâlesiyle tanınan Mâlikî âlimi.
Büzgaşiyye (Necîbiyye) koluna mensup bir şeyh olduğu tarikat
SÜHREVERDİYYE
Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer es-Sühreverdî’ye (ö. 632/1234) nisbet edilen bir tarikat.
Üzerine şerh yazdığı eser
er-RİSÂLE
İbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin (ö. 386/996) Ehl-i sünnet akaidi ve Mâlikî fıkhına dair eseri.
Tenvîri’l-maḳāle adlı eserine hâşiye yazdığı müellif
TETÂÎ
Mâlikî fakihi.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-ELFİYYE
Zeynüddin el-Irâkī’nin (ö. 806/1404) hadis usulüne dair manzum eseri.
Cemʿu’n-nihâye adlı eserine şerh yazdığı âlim
İBN EBÛ CEMRE, Abdullah b. Sa‘d
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî muhtasarı ve bu muhtasara yazdığı şerhle tanınan Endülüslü âlim.
Üzerine şerh yazdığı eser
TEHZÎBÜ’l-MANTIK ve’l-KELÂM
Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâma dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
MUKADDİMETÜ İBNİ’s-SALÂH
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin (ö. 643/1245) usûl-i hadîse dair meşhur eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER