UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dönemi olaylarını ayrıntılı olarak anlattığı padişah
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Eserinde Kâğıthane’de cirit oyunları şenliklerine katılmasını anlattığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Babasının dedesi
HÜSÂMEDDİN UŞŞÂKĪ
Halvetiyye tarikatının Uşşâkıyye kolunun kurucusu.
Damadı
YAHYÂ TEVFİK EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Edirne'ye davet eden ve meclislerinde yer aldığı kişi
FEYZULLAH EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
İmtihanından geçerek müderris olduğu şeyhülislâm
MEHMED EMİN EFENDİ, Ankaravî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hocası
ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Târîh-i Uşşâkīzâde'yi yazmasını isteyen kişi
ÇORLULU ALİ PAŞA
Silâhdar, Osmanlı sadrazamı.
Müderrislik yaptığı yerlerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Şeyhülislâma yakınlığı nedeniyle zarar gördüğü, eserinde ayrıntılı olarak anlattığı olay
EDİRNE VAK‘ASI
1703 yılında çıkan, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ölümü, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve yerine III. Ahmed’in cülûsu ile sonuçlanan ayaklanma.
Sahip olduğu unvan
ŞEYHÜLHAREM
Mescid-i Harâm ile Mescid-i Nebevî’de ders veren tanınmış âlimlere, buralarda görev yapan hizmetlilerden sorumlu kişilere, ayrıca Mekke ve Medine’nin yönetimini üstlenen kimselere verilen unvan.
Kadı olarak görevlendirildiği yer
MEDİNE
Hz. Peygamber’in mescidiyle kabrinin bulunduğu hicret yurdu, İslâm’da iki Harem bölgesinden biri, Resûl-i Ekrem ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminin başşehri.
Kadı olarak görev yaptığı yer
İZMİR
Ege bölgesinin en büyük şehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
Zeyl-i Şekāik adlı eserine zeyl yazdığı âlim
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
Târîh-i Uşşâkīzâde'yi telif ederken eserini örnek aldığı tarihçi
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Zeyl-i Atâî'yi tenkit eden kişi
ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ
Nakşibendî şeyhi, biyografi yazarı ve şair.
Eserinin Viyana nüshasını tıpkıbasım halinde yayımlayan şarkiyatçı
KISSLING, Hans Joachim
Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Osmanlı Devleti'ne sığınmasını anlattığı kişi
TÖKÖLİ, İmre
Osmanlılar’a bağlı Orta Macar kralı ve Erdel prensi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER