« Madde sayfasına git

YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

يحيى بن سعيد الأنصاري
TÂBİÎN
Sahâbeyi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.
Hocası
ENES b. MÂLİK
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Hocası
SAÎD b. MÜSEYYEB
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Hocası
ZEYNELÂBİDÎN
İsnâaşeriyye’nin dördüncü ve İsmâiliyye’nin üçüncü imamı kabul edilen tâbiî.
Hocası
AMRE bint ABDURRAHMAN
Hadis ve fıkıh sahalarında otorite olan kadın tâbiî.
Hocası
EBÛ SELEME b. ABDURRAHMAN b. AVF
Hadis hâfızı, Medineli yedi tâbiîn fakihinden biri.
Hocası
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Hocası
A‘REC, Abdurrahman b. Hürmüz
Muhaddis ve mukrî bir tâbiî.
Öğrencisi
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Öğrencisi
HİŞÂM b. URVE
Muhaddis tâbiî.
Öğrencisi
HUMEYD et-TAVÎL
Hadis hâfızı, tâbiî.
Öğrencisi
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
MÂLİK b. ENES
Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis.
Öğrencisi
İBN İSHAK
Siyer ve megāzî müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Öğrencisi
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Öğrencisi
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
EVZÂÎ
Evzâiyye mezhebinin kurucusu, fıkıh ve hadis âlimi.
Öğrencisi
HAMMÂD b. ZEYD
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
Öğrencisi
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Öğrencisi
EBÛ YÛSUF
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, müctehid hukukçu ve ilk kādılkudât.
Öğrencisi
SÜLEYMAN b. BİLÂL
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Öğrencisi
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
İBN CÜREYC
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Çağdaşı
MANSÛR
Abbâsî halifesi (754-775).
Çağdaşı
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
Kendisi ile karşılaştırıldığı âlim
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER