YEMEN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YEMEN ile İLİŞKİLİ MADDELER

اليمن
SAN‘A
Yemen Cumhuriyeti’nin başşehri.
ADEN
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin başşehri ve tarihî liman.
ZEYDİYYE
II. (VIII.) yüzyılın ilk çeyreğinde Kûfe’de ortaya çıkan, Irak, Taberistan ve özellikle Yemen’de varlığını sürdüren ılımlı bir Şiî fırkası.
ZEYDÎLER
Zeydîliğin Yemen’de kurulan kolu.
BEKÎRİYYE CAMİİ
Yemen Arap Cumhuriyeti’nin başşehri San‘a’da bulunan XVI. yüzyıl sonlarına ait bir Osmanlı camisi.
ABDÜRREZZÂK es-SAN‘ÂNÎ
Tanınmış Yemenli muhaddis.
VEYSEL KARANÎ
Tâbiîn neslinden Yemenli zâhid.
EBREHE
Tarihte Fil Vak‘ası olarak bilinen olayın kahramanı, Yemen valisi.
SEBE
Yemen’de hüküm süren bir devlet (m.ö. X. yüzyıl öncesi [?]-115).
TÜBBA‘
Eski Yemen krallarının unvanı, Kur’an’da helâk edildiği bildirilen bir kavmin adı.
HUDEYDE
Yemen Cumhuriyeti’nin Kızıldeniz kıyısındaki en önemli liman şehri.
CÜREŞ
Yemen’de eski bir yerleşim merkezi.
KEVKEBÂN
Yemen Zeydîleri’nden Kevkebânîler de denilen Şerefeddin hânedanının (XVI-XIX. yüzyıllar) merkezi.
ZİYÂDÎLER
Tihâme merkez olmak üzere Yemen Tihâmesi’nde hüküm süren bir hânedan (818-1017).
HADRAMUT
Arabistan yarımadasında, Yemen’in güney ve güneydoğusunda coğrafî bölge.
ME’RİB
Yemen’de tarihî bir şehir.
HİMYERÎLER
Milâttan önce 115-milâttan sonra 525 yılları arasında Yemen’de hüküm süren Arap hânedanı.
MEHDÎLER
1159-1174 yılları arasında Yemen’de hüküm süren bir İslâm hânedanı.
NECÂHÎLER
Yemen’de Zebîd ve çevresinde hüküm süren Habeş asıllı hânedan (1022-1159).
RESÛLÎLER
Yemen’de 1229-1454 yılları arasında hüküm süren muhtemelen Türkmen asıllı bir hânedan.
TÂHİRÎLER
Yemen’de Resûlîler’den sonra 1454-1517 yılları arasında hüküm süren Sünnî bir hânedan.
YA‘LÂ b. ÜMEYYE
Yemen valisi, sahâbî.
CEBERTÎ, İsmâil b. İbrâhim
Cebertiyye tarikatının kurucusu Yemenli mutasavvıf.
MA‘MER b. RÂŞİD
Yemen’de hadisi ilk tedvin eden tâbiî, muhaddis ve fakih.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER