ABDÜLKĀDİR BEDRÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLKĀDİR BEDRÂN

عبد القادر بدران
Müellif:
ABDÜLKĀDİR BEDRÂN
Müellif: AHMET ÖZEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 26.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulkadir-bedran
AHMET ÖZEL, "ABDÜLKĀDİR BEDRÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulkadir-bedran (26.10.2020).
Kopyalama metni
İbn Bedrân lakabıyla da tanınır. Şam yakınlarındaki Dûme’de doğdu, Şam’da yaşadı. Dedesinden, Selîm el-Attâr, Tantâvî ve Alâeddin Âbidin gibi tanınmış âlimlerden ders aldı. Emîr Abdülkādir el-Cezâirî ile de yakın ilişki içinde bulundu. Şam vilâyetinin matbaa ve gazetesinde musahhih ve muharrir olarak görev yaptı. Dinî ilimlerin yanı sıra edebiyata ve pozitif ilimlere de ilgi duyan Abdülkādir Bedrân, gerek biyografi ve bibliyografya alanında, gerekse tarihî eserler konusunda geniş mâlûmata sahipti. Şam’da Emeviyye Camii ile Abdullah Paşa el-Azm Medresesi’nde müderrislik ve Hanbelî mezhebini temsil etmek üzere müftülük yaptı. Bu sırada birçok talebe yetiştirdi; talebeleri arasında el-Alâm müellifi Ziriklî de bulunmaktadır. Ömrünün son günlerinde felç geçirerek 15 Eylül 1927’de Şam’da vefat etti.

Eserleri. 1. Tehzîbü Târîhi İbn Asâkir. İbn Asâkir’in Târîḫu medîneti Dımaşḳ adlı eserini, tekrarlara ve senedlere yer vermeden on üç cilt halinde yeniden düzenlemiştir. Kendisi ancak ilk beş cildi neşredebilmiş (Dımaşk 1329-1332), daha sonra Ahmed Ubeyd altıncı ve yedinci ciltleri yayımlayarak (Dımaşk 1349, 1351) eseri “ayn” harfine kadar getirmiştir. Diğer altı cilt Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de yazma halinde bulunmaktadır. 2. Nüzhetü’l-hâtıri’l-âtır. İbn Kudâme’nin fıkıh usulüne dair Ravzatü’n-nâzır adlı eserinin şerhi olup basılmıştır (Kahire 1342, I-II). 3. el-Medhal ilâ mezhebi’l-İmâm Ahmed. Bu eserde Ahmed b. Hanbel’in akaidle ilgili görüşleri, Hanbelî mezhebinin dayandığı esaslar ve mezhebin temel kaynakları hakkında geniş bilgi verilmiştir. 4. Münâdemetü’l-atlâl ve müsâmeretü’l-hayâl. Züheyr eş-Şâvîş tarafından neşredilmiştir (Dımaşk 1379). 5. el-Kevâkibü’d-dürriyye (Dımaşk 1339/1921). Abdurrahman Paşa ve Ziriklî ailesine dair bir risâledir.

Abdülkādir Bedrân’ın bu basılmış eserlerinden başka diğer başlıca eserleri de şunlardır: Mevridü’l-efhâm min selsebîli Umdeti’l-ahkâm; Hâşiye alâ Şerhi’l-Müntehâ; el-Ukudü’d-dürriyye fi’l-fetâva’l-kevniyye; Şerhu Sülâsiyyâti Müsnedi’l-İmâm Ahmed; Şerhu’l-Erbaîne hadîsen; Şerhu’n-Nûniyye (İbn Kayyim’in eserine yapılan şerhtir); Hâşiye alâ Şerhi’z-Zâd; Hâşiye alâ Ahsari’l-muhtasarât; Taʿlîḳ ʿalâ Muḫtaṣari’l-İfâdât; Îżâḥu’l-meʿâlim min Şerḥi’l-Elfiyye li İbni’n-Nâẓım; Telḫîṣü’l-Ferâʾidi’s-seniyye fi’l-fevâʾidi’n-naḥviyye; Şerḥu’l-Kâfî fi’l-ʿarûż ve’l-ḳavâfî; Telḫîṣü’d-Dâris fi’l-medâris; Tesliyetü’l-keʾîb ʿan ẕikrâ ḥabîb (şiirlerini topladığı divanı); el-Âs̱ârü’d-Dımaşḳıyye ve’l-meʿâhidü’l-ʿilmiyye. Ayrıca tamamlanmamış Ṭabaḳātü’l-Ḥanâbile ile Şerḥu Süneni’n-Nesâʾî adlı eserleri de vardır.

BİBLİYOGRAFYA
Serkîs, Muʿcem, I, 182, 541; Brockelmann, GAL Suppl., I, 567, 689; Zeki Mücâhid, el-Aʿlâmü’ş-Şarḳıyye, Kahire 1950, s. 128-130; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, V, 283-284; a.mlf., el-Müstedrek, Beyrut 1406/1985, s. 395; a.mlf., Muʿcemü muṣannifi’l-kütübi’l-ʿArabiyye, Beyrut 1406/1986, s. 279; Selâhaddin el-Müneccid, Muʿcemü’l-müʾerriḫîn ed-Dımaşḳıyyîn ve âs̱ârühümü’l-maḫṭûṭa ve’l-maṭbûʿa, Beyrut 1398/1978, s. 414-415; , IV, 37-38; , s. 109; Abdülkādir Ayyâş, Muʿcemü’l-müʾellifîn es-Sûriyyîn fi’l-ḳarni’l-ʿişrîn, Dımaşk 1405/1985, s. 57.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 231 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER